Spørsmål om tunnelboring?

De er lange og store og «spiser» fjell. Fire tunnelboremaskiner skal produsere tett og sikker tunnel for nye Follobanen. Les aktuelle spørsmål og svar om tunnelboring.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tunneboremaskin full produksjon inne i fjellet. Kilde AGJV

 • Hva skjer når første tunnelboremaskin starter opp?
  Den første ferdigstilte TBMen vil ankomme Åsland anleggsområde i deler i mai 2016, og bli montert igjen inne i fjellet ved anleggsområdet. Etter planen skal den starte boring mot Oslo i september 2016.  De øvrige TBMene blir levert senere i 2016 og er planlagt satt i drift i løpet av året.
 • Hvor langt borer TBMene daglig?
  Gjennomsnittlig planlagt framdrift vil være mellom 12-15 meter hver dag for hver av de fire tunnelboremaskinene. I oppstarts- og innkjøringsfasen vil framdriften være noe mindre.
 • Hvor berørt blir naboer i første fase?
  Når tunnelboremaskinene starter opp fra september i år vil naboer merke lite til driften, som vil gå om lag 100 meter under bakken. Det første området tunnelboremaskinene skal bore under, er områder i Grønliåsen som er nærmest ubebodd.

  På andre strekninger vil de fleste naboene merke svak eller høy during under bakken den perioden tunnelboremaskinene passerer under det enkelte boligområdet.  Tunnelboremaskinene i retning Oslo vil etter planen nå Tangen nær Ljabru i løpet av forsommeren 2017. I retning Ski vil tunnelboremaskinene etter planen først passere under bebygde områder ved årsskiftet 2017/18.

  Tunnelløpene vil i de fleste nabolag over Ekebergåsen, bli boret såpass langt under bakken at naboer over tunnelen ikke opplever during fra tunnelboremaskinenes virksomhet.
 • Hvordan kan lyden beskrives?
  Hvordan lyden fra tunnelboremaskinene vil oppleves avhenger av de lokale grunnforholdene, avstand til tunnelløpene og overdekningen i området. Noen beskriver lyden som en «jevn og monton during» fra et gammeldags kjøleskap.

  Erfaringer fra andre prosjekter viser at det er stor variasjon i hvordan den enkelte person opplever lyder og støy fra anleggsarbeid som dette. Noen har høyere terskel for støy/tåler mer støy enn andre. Det har vi respekt for. Jernbaneverket kan tilby alternativ overnatting til de naboene som blir aller mest plaget av anleggsarbeidene.
 • Hvordan blir naboene informert?
  Jernbaneverket vil gi god informasjon i god tid til naboene som blir berørt av tunnelarbeidene fra Follobaneprosjektet. I de perioder tunnelboremaskinene går direkte under eller nær bebygget område kan naboene merke en kontinuerlig svak til middels dur. Dette vil pågå i mellom 2-3 uker for hver av de to maskinene som går i samme retning.

  Avhengig av overdekning, altså avstanden mellom tunnelen og overflaten, vil naboene merke støy i varierende grad. Overdekningen varierer langs den planlagte traseen, men regner de aller fleste steder som svært god. Lokale geologiske forhold vil spille inn – noen bergarter bærer lyd bedre enn andre. Dersom boligen er fundamentert på løsmasser vil dette dempe lyd i forhold til om boligen er fundamentert på fjell.
 • Vil lydene/duringen fra tunnelarbeidet være like tydelig dag og natt?
  Boringen vil pågå store deler av døgnet, men planlegges slik at det kan bli minst mulig støy om natten. Det blir pauser i forbindelse med vedlikehold av maskinene. Follobaneprosjektet vil gi naboene god informasjon når arbeidet nærmer seg de ulike nabolagene. 
 • Hvor langt fra tunelltraseen vil beboere merke støy?
  Jernbaneverket har anslått at boliger som ligger 100 meter eller nærmere tunnelløpene kan oppleve during fra tunnelboremaskinene når de passerer. Jernbaneverket og entreprenøren AGJV vil utføre målinger kontinuerlig.

  Jernbaneverket besiktiger og følger opp bygninger langs traseen, og sjekker om tiltak må settes inn for å hindre at mulige skader oppstår. Bygningsbesiktigelsene gir et godt grunnlag for å bedømme om tiltak må settes inn, og for å bedømme mulige skader i etterkant av utbyggingen.
 • Tunnelboremaskiner i drift: Er det farlig?
  Tunnelboremaskiner i drift er ikke farlig for omgivelsene. Det er stor avstand mellom nabolagene og den planlagte tunneltraseen. Arbeidslagene nede i tunnelen er beskyttet av tunnelboremaskinenes konstruksjon. Når tunnelløpene er ferdig boret blir tunnelens innside samtidig dekket av en vanntett ring laget av betongelementer. Omtrent 12-15 prosent av steinmassene som tas ut av fjellet for å lage tunnelen, gjenbrukes i produksjonen av betongelementer til tunnelen.
 • Hvordan blir arbeidshverdagen på tunnelboremaskinene når de er i drift?
  I disse dager planlegges skiftordningene ved TBMene. Det planlegges foreløpig for to skift pluss et vedlikeholdsskift pr døgn. Kontinuerlig drift gir god fremdrift og regnes som sikrere enn å starte og stoppe produksjonen på ulike tidspunkter. Rundt 13 personer skal til enhver tid jobbe på hver av tunnelboremaskinene. Andre vil arbeid med transport av betongelementer, vedlikehold og annet arbeid. Totalt vil rundt 800 personer være engasjert i de forskjellige delene av TBM-prosjektet på anleggsområdet, i tunnelene og på kontorene.

  Kilde: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet og AGJV