Ski: Landemerke revet

Gamle Nordbyveien bro er historie. Landemerket ble revet i påsken som første del av byggingen av nytt, moderne kollektivknutepunkt for Ski og omegn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Som en følge av arbeidene ble togtrafikken stengt i påsken. Etter påsken kunne togtrafikken igjen gå som planlagt, men bilister, syklende og gående må nå benytte alternative veier inntil ny bro er på plass (se kart her).

Heist vekk i deler

Tidligere er gangbroen ved Nordbyveien bro revet (se nyhetssak her) og med arbeidet i påsken ble rivingen av hele Nordbyveien bro ferdigstilt. OHL (Obrascòn Huarte Lain S.A), som er hovedentreprenør, løftet og fraktet den gamle broen bort i deler.

Broen løftes vekk. Foto: Jernbaneverket

I tillegg til å rive broen, ble annet viktig arbeid utført, så som stabilisering av grunnen like ved jernbanesporene i området ved Ski stasjon.

Forståelsesfulle naboer

Naboer som bor helt nære Nordbyveien bro ble i forkant tilbudt alternativ overnatting fordi støyen som arbeidene medførte, og da spesielt spuntingen, kan være svært forstyrrende både på dagtid og ikke minst om natten. Overnattingssteder i Drøbak, Ås og Oslo fikk dermed gjester fra Ski denne gang.

Støyen ble i enkelte tilfeller heldigvis ikke så utbredt som støyberegningene på forhånd viste. Deler av massene rundt broen og stasjonen viste seg enkelte steder å være mykere enn antatt. Likevel var støyen mer enn man kan forvente og det var dermed behov for alternativ overnatting. Naboene i Ski har utvist stor forståelse og tålmodighet i forbindelse med arbeidene, noe vi takker for!

Ny og flott bro

Årsaken til at det skal bygges ny bro over jernbanen i Nordbyveien er at sporområdet på Ski stasjon skal utvides til seks spor. Dermed må det bygges en bredere Nordbyveien bro. Broen er planlagt ferdigstilt i 2016.

Slik blir det nye broen: Den nye broen er ca. 45m lang og 18,5 m bred. Den vil ha to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider.  Illustrasjon: Multiconsult/Jernbaneverket

 Støyende arbeider også fremover

Også fremover må befolkningen i Ski belage seg på ulemper i forbindelse med arbeidene med Follobanen. I april er det planlagt sprengningsarbeid ved Langhusveien og det vil i tiden fremover også bli spuntet i perioder. Jernbaneverket vil også her iverksette tiltak for å gjøre ulempene minst mulig for berørte innbyggere.