Overvåker miljøet dag og natt

På og rundt Follobaneprosjektets anleggsområder er miljøet allerede overvåket i mange år. Resultatene av overvåkingen blir årlig sammenstilt i en rapport som er tilgjengelig for myndigheter og alle andre som er interessert.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kalk- sementstabilisering ved jernbanen nord for SkiFor å holde oversikt over miljøpåvirkningen fører Follobaneprosjektet jevnlig kontroller, ikke bare på anleggsområdene men også i nærmiljøet langs traséen. Dette vil prosjektet følge opp gjennom hele byggeperioden, og til ett år etter at den nye Follobanen er ferdig.  En slik overvåking er i tråd med utslippstillatelsen som prosjektet har fått fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Follobanens miljørapport for 2014.
Follobanens overvåkning av vannkvalitet for 2014.

Tett oppfølging av nærmiljøet

I 2014 startet anleggsarbeidene på alle Follobanens anleggsområder, både ved Oslo S, Sydhavna, Åsland og i Ski. Gjennom hele anleggsperiode vil det bli tatt prøver av det vannet som slippes ut, f.eks. drivevann fra tunnel, og vann som ellers kan påvirket av anleggsvirksomheten på en eller annen måte. Prøvetaking av utslippsvann gir prosjektet mulighet til å vurdere om vannkvaliteten kan være påvirket av anleggsvirksomheten. Det blir også mulighet til å sette i verk tiltak på et tidlig stadium om resultatet av prøvetakingen viser at kvaliteten på utslippsvannet er utenfor de rammer Fylkesmannen har satt gjennom den utslippstillatelsen prosjektet har fått.

Overvåkingen av bekker og vassdrag pågår kontinuerlig med måleinstrumenter ute i bekkene. I tillegg tas det manuelle prøver av f.eks. bunndyr, som er en god indikator på miljøet i bekkene. Miljøovervåkningen følges også opp gjennom befaringer, avviksmeldinger, revisjoner med mer.
Denne overvåkningen har gitt en god oversikt over den naturlige variasjonen gjennom årstidene, og setter prosjektet i stand til tidlig å kunne oppdage om noe er utenfor «normalen».

For å begrense konsekvensen av større avvikssituasjoner er det installert en alarm på overvåkingsstasjoner, knyttet til vannkvalitet i bekkene. Via SMS varsles prosjektet dersom vannets pH-verdi ligger utenfor det som kalles naturlige variasjoner.

Få avvik er avdekket

Follobaneprosjektet har så langt ikke hatt noen hendelser som fører til varig skade på ytre miljø, men enkelte større og mindre avvik er avdekket.

Ved Oslo S var det i 2014 ikke noen større avvik med konsekvenser for det ytre miljø. Her har prosjektet har på den annen side bidratt med opprydding og deponering av forurenset betong, og en del sterkt forurensede masser.

For delprosjekt for tunnel var det i 2014 noen mindre avvik og ett større avvik når det gjelder utslipp av vann. Her har det også vært fokus på overvåking av støv og støy. Støysituasjonen er blitt fulgt opp med ukentlige rapporter. Støv er blitt overvåket på månedlig basis, og det var i 2014 ingen måneder med større støvnedfall enn det kravet i utslippstillatelsen tilsier.

På Ski var det i 2014 noen mindre avvik og ett større avvik knyttet til vannhåndtering. Rundt Ski stasjon har støy blitt kontinuerlig overvåket og i tillegg er det gjort stikkprøvekontroller andre steder på anlegget.