Kontrakt signert for arbeider ved Oslo S

Jernbaneverket og Skanska Norge AS har signert kontrakt for arbeider med Follobanen ved Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontraktssignering: Til venstre Anders Geirsta, regiondirektør i Skanska Norge AS og til høyre Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet- Dette er en viktig kontrakt som legger til rette for det krevende arbeidet med å koble Follobanen til de eksisterende systemer og spor ved Oslo S, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Kontrakten omfatter i hovedsak arbeider på jernbaneområdet nord for Bispegata i Gamlebyen. Blant annet skal det bygges en betongtunnel for føring av kabler for Follobanen, riving av to tekniske bygg og omfattende tiltak for å stabilisere grunnen i området skal gjennomføres. Kontrakten har en verdi på ca. 100 millioner kroner, og arbeidene, som starter i august, skal være ferdigstilt sommeren 2016.

Stor betongtunnel
Det er en stor betongtunnel for føring av kabler som skal bygges. Totalt blir tunnelen 420 meter lang og ca. fire meter høy og fire meter bred. Den vil i sin helhet ligge under dagens terreng, og blir derfor ikke synlig når den er ferdig bygget

Behovet for føring av kabler for jernbanen er stort, og denne kabeltunnelen vil dekke dagens behov samtidig som det tas høyde for fremtidig behov. På denne måten legger Follobaneprosjektet til rette for at senere arbeider kan utføres samtidig med at togene går.

Nattarbeider
Arbeidet med denne kontrakten vil gjennomføres i et område med stor togtrafikk, og arbeidene skal gjennomføres med minst mulig påvirkning på togtrafikken. Av sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig at kjørestrømmen til togene kobles ut når enkelte av arbeidene skal gjennomføres. For ikke å påvirke togtrafikken, må noen av arbeidene derfor gjennomføres på nattetid, når togene ikke kjører. De mest merkbare nattarbeidene er spunting i området under Nordenga bro. Arbeidene med spunting vil starte opp i midten av august og vare i 2-3 uker.