Avtale inngått om tunnel og oljelagre

Jernbaneverket og oljeselskapene Statoil Fuel & Retail Norge AS, Smart Fuel AS, Esso Norge AS og Uno-X Energi AS har inngått en avtale som regulerer forholdet mellom Follobaneprosjektet og oljelageranleggene i Ekebergåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Avtalen regulerer hvilke tiltak oljeselskapene skal gjennomføre i oljeanleggene før Jernbaneverket starter byggearbeidene for Follobanen i området ved oljelagrene. 

Avtalen beskriver hvilke rystelser oljeanleggene skal tåle og gir føringer for Jernbaneverkets anleggsarbeid i nærheten av oljelagrene. Avtalen regulerer også samarbeidet mellom partene i byggeperioden.

Jernbaneverket vil dekke definerte ulempekostnader for oljeselskapene, samt gi et bidrag til finansieringen av visse oppgraderingstiltak som setter oljeanleggene i stand til å tåle de definerte rystelsesnivåene. Avtalens samlede kostnadsramme er om lag 100 mill. kroner.

– Vi er svært tilfreds med at denne viktige avtalen nå er på plass. Avtalen klargjør ansvarsforholdene mellom partene og legger til rette for et godt samarbeid som opprettholder det høye sikkerhetsnivået i anlegget, sikrer drivstofforsyningen på Østlandet og samtidig legger til rette for Jernbaneverkets byggeprosjekt, sier pressetalsmann Pål Heldaas på vegne av oljeselskapene.

– Avtalen legger til rette for rasjonell gjennomføring av Norges største samferdselsprosjekt. Tunnelløpene mellom Oslo S og Ski, vil i enkelte partier inne i Ekebergåsen passere nær eksisterende infrastruktur og sikkerhet har høyeste prioritet. Tett og godt samarbeid med våre «naboer» i fjellet, er avgjørende for prosjektets suksess og avtalen med oljeselskapene er derfor en viktig milepæl for oss, sier prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet.

Avtalens kostnader dekkes innenfor Follobaneprosjektets budsjettrammer. Byggearbeidene i Ekebergåsen starter i høst, med full aktivitet fra årsskiftet.

Bakgrunnsinformasjon:
Follobaneprosjektet har tunnelløp som, i enkelte partier, skal bygges nær noen av oljelagrene i Ekebergåsen. Det er to tankanlegg i Ekeberg åsen, Ekeberg Oljelager og Ekeberg Tank. Begge består av flere separate oljesisterner. Ved det ene anlegget er det ca. seks meter mellom et par av oljesisternene og de nye jernbanetunnelene. Det er gjort grundige utredninger av tilstand, nødvendige tiltak og risiko. Utredningene viser at tunnelene kan drives forbi oljelagrene på en trygg måte med de tiltakene Jernbaneverket og oljeselskapene setter inn. Follobanens trasé forbi oljelagrene og gjennom Ekebergåsen, er besluttet i nært samarbeid mellom en rekke instanser etter en bred planleggings- og reguleringsprosess.

Om oljelagrene:

  • Oljelagrene i Ekebergåsen drives i samarbeid mellom selskapene Statoil Fuel & Retail Norge AS, Smart Fuel AS, Esso Norge AS og Uno-X Energi AS.
  • I fjellet lagres bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og fyringsolje som importeres med tankbåt og distribueres med tankbil og tog til store deler av Østlandet. (Kilde: Oljeselskapene)

Om Follobaneprosjektet:

  • Follobanen er et 22 kilometer langt nytt dobbeltspor mellom Oslo Sentralstasjon og kollektivknutepunktet Ski. Prosjektet omfatter en totalt 20 kilometer lang jernbanetunnel med to adskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo Sentralstasjon, et nytt kollektivknutepunkt i Ski og nødvendig omlegging av Østfoldbanen.
  • Follobanen er planlagt ferdig i desember 2021, og er første del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Jernbaneverket er byggherre for Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.