Spennende arbeider på Follobanen

Når togene står jobbes det for fullt på jernbanen. I sommer starter Follobanen arbeidene med en ny tunnel ved Ski og ved Oslo S er en ny bro på plass. Se video av broen som heises på plass.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Gode forberedelser er viktig når landets største samferdselsprosjekt skal gjennomføres. Byggingen av Follobanen på begge sider av den 20 km. lange tunnelen foregår i områder med tett jernbaneteknisk infrastruktur. I sommer stanses trafikken på Østfoldbanen i tre uker og Follobanen gjennomfører i denne perioden døgnkontinuerlige arbeider. Dette er forberedende arbeider som skal gjøre klart til at en totalentreprenør starter opp sine arbeider i 2015.

Ny bro for Østfoldbanen
Den fremtidige traséen til Follobanen skal gå under traséen til Østfoldbanen og gjennom hele byggeperioden skal togene gå som normalt. For å gjennomføre byggingen samtidig med at togene på Østfoldbanen går, lages det nå en bro på Loenga i Oslo som både inngående og utgående spor på Østfoldbanen skal kjøre på.

- Innheisingen av broen gikk helt etter planen. Broen som består av 6 broelementer og blir totalt ca. 40-45 meter lang, skal ligge over den fremtidige byggegropen og tunnelinnslaget til Follobanen, forteller byggeleder for forberedende arbeider Kjell Bjarne Lillekvam.

I anleggsperioden blir det også gjennomført jernbanetekniske arbeider med skinner og kontaktledningsanlegg, samt at pågående gravearbeider og arkeologiske utgravinger fortsetter.

Et riggområde på 35 mål gjøres klart til totalentreprenøren starter sine arbeider i 2015.Roåsbekken legges i tunnel
Nord for Ski sentrum gjør byggingen av Follobanen det nødvendig å flytte Roåsbekken i et nytt løp. Denne uken startet arbeidet med en 300 meter lang tunnel under både Follobanen og Østfoldbanen som bekken skal renne gjennom. Arbeidet med tunnelen vil etter planen pågå i seks til sju uker.

I tillegg jobbes det for fullt med å etablere et 35 mål stort riggområde ved Langhusveien som skal benyttes av totalentreprenøren for Follobanens kontrakt på Ski.

På Ski stasjon pågår det jernbanetekniske arbeider med omlegging av kabler i nordenden av stasjonen og ombygging av KL-anlegg. Alle som ferdes ved Ski stasjon kan også se at Jernbaneverket har startet arbeidet med riving av den delen av Skeidarbygget som er nærmest Ski stasjon for å gjøre plass for nye jernbanespor.

Åsland
Også på Åsland er det full aktivitet denne sommeren. Åsland blir Follobanens hoved riggområde og base for de fire store tunnelboremaskinene som skal bore Follobanens lange tunnel. Arbeidene med å lage tilkomsttunnel til hovedtunnelen er allerede godt i gang.
Se samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fyre av første salve på Åsland.

Det er også stor aktivitet i forbindelse med bygging av en ny trafostasjon og med klargjøring av riggområdet før en totalentreprenør starter med sine arbeider i 2015.