Ski: Kontrakt til Baneservice

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Baneservice AS i forbindelse med utbygging av Follobanen. Entreprise Ski 02 omhandler forberedende arbeider for en total ombygging av Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten omfatter blant annet forlengelse av kabelbro vest for sporområdet, hvor en sykkelparkering må flyttes for å gi plass til nye fundamenter. Videre skal jernbanetekniske installasjoner flyttes, det blir omlegging av kabler og trekking av nye, blant annet skal kabler i dagens kabeltrase fra Langhus til Ski legges om. Kontaktledningsmaster sør for stasjonsområdet fjernes og erstattes av nye midlertidige.

Illustrasjonen viser området mellom Langhus og Ski hvor arbeidene i kontrakt Ski 02 skal foregå.

Klikk på lenken for å se bildet i stort format
Store deler av arbeidet skal utføres i sporområdet ved Ski stasjon og må gjennomføres under totalbrudd. Noe aktivitet vil også foregå på strekningen Langhus - Ski. Entreprise Ski 02 er en av flere kontrakter som inngår i Delprosjekt Ski.


Kort om Delprosjekt Ski

Bygging av nye Ski stasjon er hovedelementet i den sørligste del av Follobaneutbyggingen. I tillegg omfatter Delprosjekt Ski dagstrekningen på 1,5 km fra tunnelåpningen ved Endsjø gård ved Langhus og frem til stasjonsområdet. Det skal i alt legges 16,5 km nye jernbanespor av et totalt omfang på 64 km for hele Follobanen. Fra Langhus til Ski utgjør dette en 3,5 km lang strekning. Slik blir nye Ski stasjon.

Skisse av Ski nye stasjon - slik den skal stå ferdig. Illustrasjon Multiconsult og Jernbaneverket.

Tunellutløp ved Langhus der Follobanen går over i dagstrekningen mot Ski.

Klikk på lenken for å se bildet i stort format.

Follobanen karakteriseres som “størst – urban – utfordrende – raskere” og er det største landbaserte prosjekt i Norge i nyere tid. Viktige gevinster for Folloregionen vil være utbyggingen av Ski stasjon til et moderne kollektivknutepunkt og tilrettelegger for en reisetid fra Ski til Oslo S på 11minutter. Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo og kan kombineres med en fremtidig høyhastighetsbane til kontinentet.