Planprogram for nytt E6-kryss Åsland

Jernbaneverket har startet detaljregulering i Oslo og Ski kommuner for nytt kryss på E6 ved Åsland. Planprogrammet er på offentlig ettersyn til 18. juni 2015.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Krysset på E6 ved Åsland blir hovedadkomst til området Gjersrud-Stensrud, med en mulig ny veiforbindelse til Bjørndal i Oslo.

Reguleringsplan i Oslo og Ski kommuner
Krysset ligger både i Oslo og Ski kommuner, og krever reguleringsplan i begge kommuner. Planområdet er totalt 188 dekar, hvorav 116 dekar ligger i Oslo og 64 dekar ligger i Ski kommune. Siden tiltaket også berører marka i Ski kommune, er det gitt tillatelse til planlegging i marka fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jernbaneverket har ansvaret for å utarbeide planforslag for det nye krysset, og er således forslagsstiller.

Flere behov skal tilfredsstilles
Hovedproblemstillingene er tilpasning til fremtidig byutvikling, sikre Jernbaneverkets, Statens vegvesens og Oslo kommunes behov for drift av sine anlegg, sikre fremkommelighet for kollektivtrafikk og gode løsninger for gående og syklende samt sikre adkomsten til marka fra tilgrensende områder.

Konsekvensutredning etter markaloven
Konsekvensutredning til planforslaget skal utarbeides etter bestemmelse i markaloven. Områdene som inngår i varslingen, er i hovedsak planlagt brukt til:
- offentlig vei
- beredskapsplass med adkomsttunnel
- trasé for gang- og sykkelvei langs E6
- trasé for t-bane i bro over E6
- turveiforbindelse over E6
- hensynsoner: faresone høyspentanlegg og sikringssoner for tunneler

Offentlig ettersyn og vedtak av planen vil bli varslet ved annonsering.

Lenker til planprogram og kunngjøring
Planprogrammet kan du lese i sin helhet her (32 sider, 1,5 Mb pdf-fil).

Oppstart av arbeidet med detaljreguleringen for E6 kryss ved Åsland og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-3 ved kunngjøring i Aftenposten og Østlandets Blad 7. mai 2015.

Bemerkninger til planprogrammet
Planprogrammet er lagts ut til offentlig ettersyn fra 6. mai til 18. juni 2015. Eventuelle bemerkninger til planprogrammet kan sendes skriftlig til Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski eller per e-post til postmottak@ski.kommune.no. Merknader til varslingen og forslaget til planprogram må være skriftlig og innsendt innen 18. juni. Siden Ski kommune har krav om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, behandler de bemerkninger til dette.

Spørsmål kan rettes til leder for offentlig plan i Jernbaneverket, Svein Sørheim, tlf. 918 54 705, e-post svein.sorheim@jbv.no

PS! Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) holder åpent møte 28. mai kl. 18-20 på Bjørnholt skole, inngang E, Europasalen hvor de presenterer den reviderte reguleringsplanen for Gjersrud-Stensrud.

Detaljreguleringen omfatter området som er avmerket med sort bredstiplet linje i kartet, og strekker seg over Oslo og Ski kommuner, over E6 og opp på Beveråsen på Bjørndal i Oslo.