Oslo S: Forberedelser i rute

Ved Oslo S forberedes området før Follobanens hovedarbeid starter opp neste år. Allerede i 2013 begynte forberedelsene som skal til før en stor-entreprenør rykker inn i det viktige stasjonsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er store arbeider som skal gjennomføres i området mellom Oslo S og Ekebergåsen i Oslo. Når Follobanens står ferdig i 2021 har det skjedd store forandringer i Gamlebyen og Middelalderparken.

Broløft på Loenga sommeren 2014.Opprydding
I 2013 ble blant annet store mengder kabler flyttet slik at togtrafikken fortsatt kan kjøre mens anleggsarbeidene pågår. I tillegg ble det store bygget, på folkemunne kalt Borgen, i Bispegata 12 revet.

Dette året er det gjennomført gravearbeider som skal tilrettelegge for spunting (lange stålplater som vibreres eller slås ned i bakken for å stabilisere grunnen) i området ved Klypen/Middelalderparken. I den forbindelse ble det også avdekket en del masser som inneholdt spor av asbest. For å fjerne disse ble eksperter på slik håndtering bragt inn, og massene ble fjernet uten at nærområdet ble påvirket.

På Loenga har en ny bro for Østfoldbanen kommet på plass. Den fremtidige traséen til Follobanen skal gå under traséen til Østfoldbanen og gjennom hele byggeperioden skal togene gå som normalt. For å gjennomføre byggingen samtidig mens togene på Østfoldbanen går, ble det laget en bro på Loenga som tog på både inn- og utgående spor på Østfoldbanen skal kjøre på.
Les mer og se video av broen som heises på plass i denne artikkelen.

Utbedringer
I nærheten av anleggsområdet vil enkelte bygninger bli berørt av støy og rystelser. Jernbaneverket gjennomfører derfor bygningstekniske tiltak på seks bygninger. Tiltakene er i hovedsak utskifting av vinduer og ventiler og fasadetiltak. Blant annet blir det fasadetiltak på bygningen i Bispegata 16 der beboerne får anleggsarbeidene utenfor huset. Arbeidet med disse tiltakene har startet opp og skal være ferdig i løpet av sommeren 2015.

Funn av skjeletter ved Saksegaarden sommer 2014.Utgraving
Follobanen går gjennom det kulturhistorisk viktige området som kan betegnes som Oslos vugge. I dette området blir det, i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU, gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger. I sommer ble det blant annet avdekket det som kan være cirka 100 graver som tilhører Nikolaikirkens kirkegård.

- Vi har et godt samarbeid med arkeologene og har tatt høyde for viktige arkeologiske utgravinger i Middelalderparken når det gjelder fremdriftsplaner og budsjett, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

Les mer om gravfunnet og se filmen Follobanen møter middelalderen.

Totalentreprisekontrakt er ute på anbud
Våren 2015 skal etter planen kontrakten for hovedarbeidene for innføringen til Oslo S undertegnes. Kontrakten omfatter av bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, gjennom en del av kulturvernområdet Middelalderparken, til tunnelinnslaget i Ekebergåsen, samt omlegging og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

  • De viktigste arbeidene er:
    Bygging av en 600 m lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor gjennom Middelalderparken og Klypen området.
  • Etablering av byggegrop og videreføring av kulverten under de eksisterende jernbanesporene på Loenga, samt klargjøring og forskjæring for innslaget til tunnelen under Mosseveien ved Loenga.
  • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S.
  • Jernbanetekniske arbeider som bygging av spor, kontaktledningsanlegg, elkraftforsyningsanlegg, osv. på hele strekningen som omfattes av kontrakten.