Forberedende arbeider starter opp på Ski

Jernbaneverket skal starte anleggsarbeider på strekningen Langhus – Ski. Dette er arbeid som må utføres før bygging av Follobanen kan begynne. Det er entreprenørselskapet Skanska AS som skal utføre arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette forberedende arbeidet skal begynne etter påske og er planlagt ferdig høsten 2015. Oppstart av hovedarbeidene er planlagt høsten 2015. Hele Follobaneprosjektet skal etter planen være ferdig i 2021. På kartet er det ringet inn fire områder. Under beskrives det nærmere hvilke arbeider som skal utføres innenfor hvert område.

Figur 1 - Oversiktskart over anleggsområdet.Område 1
Det skal etableres en ny vei fra Langhusveien ned til Roås. Den nye Roåsveien vil få en undergang under Østfoldbanen. Dette blir ny adkomst til Roås gård og driftsveg langs jernbanen. I anleggsfasen skal det i tillegg bygges en midlertidig bro for adkomst til Roås. Det etableres også et riggområde på Kvakestad med adkomst fra Langhusveien.

Område 2
For å få plass til den nye Follobanen, vil ca. 600 meter av FV152 Langhusveien med langsgående gang- og sykkelvei bli lagt om øst for dagens vei. Roåsbekken ligger i dag under både Langhusveien og Østfoldbanen. For å kunne bygge Follobanetunnelen må bekken legges om. Dette omfatter sprengning av ca. 240 meter fjelltunnel og ca. 300 meter nytt bekkeløp over jordet, samt en ny driftsvei ned til Roåsbekken.

Område 3
Langs Østfoldbanen mellom Roås og Endsjø skal det bygges en permanent driftsvei for Follobanen. Fordi det er dårlige grunnforhold i området, skal det gjøres stabiliserende tiltak i grunnen. Ny trasé for Roåsbekken kommer ut av fjelltunnel og blir lagt i ny trasé over jordet.

Område 4
I den delen av traséen til Follobanen som har dårlige grunnforhold, skal det gjøres stabiliserende tiltak i grunnen. For å kunne utføre disse arbeidene vil man benytte anleggsvei fra St.Hansveien ved Hebekk.

Stabiliserende tiltak i grunnen
Stabiliserende tiltak utføres ved at kalk og sement blandes ned i grunnen ved hjelp av en visp som bores 10-20 meter ned i bakken. På oversiktskartet er områdene som skal stabiliseres skravert med lilla.

Omlegging av Langhusvegen
Det skal gjennomføres sprengningsarbeider i forbindelse med ombygging av Langhusvegen. I korte perioder må publikum dessverre regne med at veien blir stengt i forbindelse med sprengning.