Follobaneutbyggingen settes i gang

Regjeringen anbefaler at byggingen av Follobanen settes i gang. - Det betyr klarsignal for Norges største samferdselsprosjekt såfremt Stortinget slutter seg til forslaget.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen, prosjektdirektør Erik Smith, fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås og assisterende prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager er glade for at Follobaneprosjektet nå startes for fullt.<strong> Foto: Njål Svingheim</strong>
- Det er et enormt stort prosjekt til en høy kostnad vi nå går i gang med, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Torsdag 15.mai ble den forestående byggestarten markert ved Oslo S der den nye banen vil få direkte innføring fra Ekebergåsen og gjennom Gamlebyen. –Vi mener prosjektet er så viktig for så mange at den høye kostnaden kan forsvares, sier Solvik-Olsen. Dette er ikke bare en tunnel, det innebærer en betydelig oppgradering av den gamel Østfoldbanen inn mot Oslo, kompliserte nærføringer til gamle kulturminner i Gamlebyen, til eksisterende tunneler og anlegg i Ekebergåsen og det bygges også en helt nye og topp moderne stasjon på Ski. Dette vil gi en enorm forbedring i jernbanetilbudet for alle som bor i Sør-korridoren og vil gi en halvering av reisetiden Oslo – Ski og langt høyere kapasitet på strekningen. Prosjektet som nå legges fram for Stortinget har en kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner og en styringsramme på 24,4 milliarder.

Største landbaserte prosjekt

-Follobanen blir Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid, sier prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet. Vi skal bygge 22 km med nytt dobbeltspor fra Oslo S til Ski. Tunnelen bygges med to separate tunnelløp og dette blir Nordens lengste jernbanetunnel. Også Østfoldbane vil få nye innføring og ny tunnel inn mot Oslo S. Til sammen skal det i prosjektet bygges 64 kilometer med nye jernbanespor. Follobanen designes for hastigheter opp til 250 km/t og vil utgjøre den innerste delen av intercityutbyggingen sørover fra Oslo. Anlegget skal deles opp i fire store entrepriser og full anleggsdrift vil komme i gang i 2015. Forberedende arbeider har allerede pågått en tid. Regjeringen legger opp til rasjonell anleggsdrift og banen vil da stå ferdig i 2021.

-Med igangsettingen av Follobaneanlegget vil vi ha i gang jernbaneanlegg på 75 kilometer samtidig og prosjekter for 45 – 50 milliarder kroner, sier fungerende jernbanedirektør Gunnar G Løvås.  
-Der vil Follobanen komme ut av Ekebergåsen og føres så direkte inn hit til Oslo S, forklarer fungerende jernbanedirktør Gunnar G. Løvås til en interessert samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>