Follobanen tildeler Skanska kontrakt på Ski

Jernbaneverket ved Follobaneprosjektet har signert kontrakt med Skanska Norge AS for forberedende arbeider på Ski. Kontrakten omfatter arbeider på strekningen mellom Langhus og Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon over strekningen nord for Ski når Follobanen er ferdig byggetKontrakten som nå er inngått har en verdi på ca. 140 millioner kroner og omfatter viktige arbeider som skal legge grunnlaget for at en totalentreprenør kan starte opp. Arbeidene som starter opp etter påske og skal foregå nord for Ski sentrum på strekningen fra Kapelldammen til Roås gård.

- De arbeidene vi gjennomfører i 2014 legger grunnlaget for hovedarbeidene som starter i 2015. Når en så erfaren entreprenør som Skanska skal gjennomføre arbeidene er vi trygge på at disse blir gjennomført på en tifredstillende måte, sier Janette Brask, leder Follobanens delprosjekt på Ski.

Oversikt over anleggsområde nord for SkiOmlegging av vei og vann
Kontrakten omfatter blant annet følgende arbeider:

  • omlegging av Fv 152 Langhusveien med etablering av nye T-kryss og langsgående gang- og sykkelvei
  • grunnforsterkninger for fremtidig Follobane
  • omlegging av Roåsbekken inn i fjelltunnel med innløps- og utløpskonstruksjoner
  • etablering av riggområde på Kvakestad med adkomst fra Langhusveien
  • nye drifts- og anleggsveger langs jernbanen med ny undergang til Roås gård

Skanskas arbeider skal all hovedsak gjennomføres uten at de påvirker den daglige togdriften. Det er imidlertid planlagt flere stopp i trafikken på Østfoldbanen i løpet av 2014 og disse periodene vil også bli benyttet til de forberedende arbeidene på Follobanen.

Follobanen er det største landbaserte prosjekt i Norge i nyere tid og vil gi viktige gevinster for Folloregionen. Follobanen vil utvikle Ski stasjon til et moderne kollektivknutepunkt og tilrettelegge for en reisetid fra Ski til Oslo S på 11 minutter.