Nye løsninger for Middelalderparken

Hvordan skal den nye Middelalderparken se ut? Tre forslag er overlevert til Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket. Forslagene skal stilles ut utenfor Oslo Sentralstasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Oversiktsbilde av MiddelalderparkenDet er byggingen av Follobanen som har ført til en avtale om opprusting av den kulturhistorisk viktige Oslo Middelalderpark. Follobanen, innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover, skal gå i betongtunnel under den delen av Middelalderparken som kalles Klypen.

Milepæl for planleggingen
I reguleringsplanen for det nye dobbeltsporet mellom Oslo og kollektivknutepunktet nye Ski stasjon, er det satt som forutsetning at det skal lages en landskapsplan for hvordan Middelalderparken skal opparbeides etter at byggearbeidet er ferdig. Jernbaneverket skal fylle opp terrenget over og på siden av betongtunnelen og ned til Vannspeilet i parken. Formålet er å etablere et sammenhengende terreng gjennom Middelalderparken fra bebyggelsen i Oslo gate og ned til vannet. I dag deler sporområdene den øverste delen av parken i to.

Som en følge av opprustingen får Middelalderparken et nesten dobbelt så stort grøntområde i forhold til det dagens park har.

Samarbeidspartene diskuterer mulige løsninger for Middelalderparken. Fra venstre: Riksantikvar Jørn Holme, Ass. prosjektdirektør i Follobanen Anne Kathrine Kalager, Jernbanedirektør Elisabeth Enger og direktør i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe.De tre samarbeidspartene Jernbaneverket, Riksantikvaren og Oslo kommune ved Kulturetaten, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, har gjennomført et parallelloppdrag for å få innspill til hvordan dette nye terrenget og de øvrige arealene i Middelalderparken kan utformes og brukes i fremtiden. Tre team, sammensatt av ulike profesjoner ble valgt ut. Det er deres forslag som er utgangspunktet for en utstilling utenfor Oslo S fra og med 24.april i år.

Hva er aller viktigst?
De tre teamene fikk i oppdrag å lage hvert sitt forslag med ulikt fokus. De tre forslagene heter “Historieparken”, “Bydelsparken” og “Eventparken”. Bakgrunnen er at kulturminnene må tas vare på og formidles. Samtidig er området en park for bydelens beboere og en arena for små og store arrangementer.
 
Det skal nå tas stilling til hvordan ideene og løsningene fra de tre teamene kan settes sammen og brukes i det videre arbeidet med en helhetlig landskapsplan.

  • Veien videre:
    Informasjonsmøte om parallelloppdraget og presentasjon forslagene. Deltakelse fra Oslo kommune ved blant andre byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen og byråd for næring og kultur, Hallstein Bjercke. Møteleder er Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Blant innlederne er også riksantikvar Jørn Holme og Jernbaneverkets  ass. jernbanedirektør Gunnar G. Løvås. 7. april i VISMA-bygget i Bjørvika.
  • Utstilling. De tre forslagene til landskapsarkitektur for den nye Middelalderparken stilles ut foran Oslo Sentralstasjon fra 24.4.2014 til 2.6.2014.
  • Medvirkning. I utstillingen er det lagt inn muligheter for publikum til å gi innspill til hvilket av de tre temaene eller hvilke elementer fra hvert forslag de mener er viktigst å fokusere på i den nye parken. Innspillene tas med videre i planleggingen.
  • Sluttrapport. De tre samarbeidspartene, Oslo kommune/Jernbaneverket/Riksantikvaren, lager en sluttrapport der det beskrives hvilke elementer som skal anbefales videreført. Konkurransegrunnlaget gir oppdragsgiver anledning til å velge ut og sette sammen elementer fra alle forslagene.
  • Helhetlig plan/Landskapsplan. Jernbaneverket, i samarbeid med Riksantikvaren og Oslo kommune, innarbeider de anbefalte løsningene i en helhetlig plan. Til dette arbeidet vil et eller flere av teamene bli engasjert. Landskapsplanen, som skal danne grunnlaget for parkfornyelsen, skal være klar i løpet av 2014.
  • Opparbeiding. Mot slutten av anleggsperioden begynner Jernbaneverket å fylle opp det området som kalles Klypen vest og etablerer terreng over jernbanekulverten. Til rette-leggingen tar utgangspunkt i reguleringsplanen for Follobanens trasé gjennom Oslo, inkludert landskapsplanen. Den nye Follobanen planlegges å være ferdig i 2021. Anleggsområdet skal være opparbeidet når banen settes i drift.