Se film: Entreprenører forbereder Follobanen

10 entreprenørkontrakter med ca. 50 underentreprenører arbeider med å gjøre klar trasé og anleggsområder for Follobaneprosjektet. Kontrakter for ca. en halv milliard kroner er satt ut i markedet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


I Oslo er det meste av de forberedende arbeidene gjort ferdig og snart avsluttes forberedelsene for hele banens strekning fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski. Entreprenører er Baneservice, Norsk Gjenvinning, Implenia, Skanska, AF Gruppen, KS Entreprenør og Siemens. Noen av disse har mer enn en kontrakt. Når disse og underentreprenørene deres er ferdige, er traséen og anleggsområdene klare for hoved-entreprenørene som vinner de fire totalkontraktene med å bygge Norge største samferdselsprosjekt. (Den femte store kontrakten, Signal, inngår i en rammeavtale.)

Omfattende forberedelser
De forberedende arbeidene omfatter blant annet rydding og omlegging av kabler, bygging av midlertidig veier og broer, stabilisering av grunnen før Ski stasjon, riving av hus ved Oslo S, bygging av to atkomsttunneler på det store anleggsområdet på Åsland og bygging av trafostasjon Åsland for å sikre strømtilførsel. Trafostasjonen blir stående igjen etter at anleggsarbeidet er ferdig for å kunne gi strøm til en mulig ny bydel (Gjersrud/Stensrud), som Oslo kommune vurdere å bygge opp.

Mange fagfelt involvert
300-400 anleggsarbeidere er sysselsatt med forberedelse av Follobaneprosjektet. I tillegg kommer ansatte fra Jernbaneverket. Både i Oslo, ved Åsland og ved Ski har arkeologer sikret kulturminner langs traséen. I Oslo fortsetter flere enn 20 ansatte fra NIKU viktig kartlegging ved Middelalderparken. Andre selskaper deltar i Follobaneprosjektets overvåkingsprogram (Multiconsult, Nerdrums, Bioforsk og Terratec) – og en rekke rådgivningselskaper har oppdrag tilknyttet utvikling av det store prosjektet.

Oversiktsbilde over riggområdet på Åsland.Hektisk på Åsland
På Åsland er oppunder 140 personer i arbeid bl.a. med atkomsttunnelene som går under E6 og inn til det området der Nordens lengste jernbanetunnel skal bygges. Dette tunnelarbeidet, som utføres med sprengning (drill & blast), er over halvveis og i rute. All anleggstrafikk og hundrevis av arbeidstakere skal de neste seks årene gå i skytteltrafikk inn og ut av disse to atkomsttunnelene som også fører luft inn til hovedtunnelen. På transportbånd skal store mengder steinmasser fraktes ut av denne første lange jernbanetunnel i Norge som får to atskilte tunnelløp. Totalentreprenøren som får kontrakten med å bygge tunnelen, tar selv inn de fire tunnelboremaskinene i deler, trolig sommeren 2016. For første gang i Norge skal det drives en så lang jernbanetunnel med fire tunnelboremaskiner, men også i Bergen bruker Jernbaneverket tunnelboremaskin.

Totalkontakter skal signeres
Den første av de store totalkontraktene tildeles rundt midten av januar 2015. Dette er kontrakten for tunnelarbeid med konvensjonell metode (drill & blast og drill & split uten sprengstoff). Byggherren, det vil si Follobaneprosjektet/Jernbaneverket, vurderer tilbudene som har kommet inn fra de prekvalifiserte selskapene. Ca. en måned senere planlegges tildeling og signering av tunnelkontrakter som gjelder driving med tunnelboremaskiner. Etter planen skal alle de store kontraktene være signert innen september 2015.