Om nytt E6-kryss Åsland

Beregninger viser at et nytt veikryss ved Åsland ikke er en nødvendig og naturlig del av Follobaneprosjektet. Jernbaneverket har dermed ikke tatt en slik planlegging inn i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

-Massetransport ut på E6 gir ikke grunnlag for at Jernbaneverket finansierer en mulig utbygging av et nytt E6-kryss ved Åsland, sier administrasjonssjef for Follobaneprosjektet Rikke Lill Holund.

Bakgrunnen for saken er at Follobaneprosjektet har samtaler med Oslo kommune om utvidet gjenbruk av tunnelmasser utover det som allerede er godkjent som del av reguleringsplanen Åsland 4 TBM.  

Follobaneprosjektet kan ikke tilby så store mengder steinmasser fra tunnelboringen som Oslo kommune trenger til en evt. utbygging av ny bydel Gjersrud – Stensrud. 

Reguleringsarbeidet fortsetter

Reguleringsplanarbeidet på Åsland, med beredskapsplass og adkomststunnel på vestsiden av E6, blir videreført som planlagt. Jernbaneverket arbeider med detaljregulering av beredskapsplass og adkomststunnel som skal brukes ved en eventuell evakuering fra tunnelanlegget i Follobanen. Beredskapsplassen er planlagt plassert ved Oslo kommunes eksisterende snødeponi ved E6.

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og alle nødetatene har deltatt. Målet er å legge planen ut til offentlig høring før sommerferien.

Jernbaneverket vil invitere til et informasjonsmøte før den tid for å legge frem planen før høringen begynner.