Seks minutter kortere reisetid

Stor satsing på Kongsvingerbanen: på Når Sørumsand stasjon åpner 13. desember, er det klart for kortere reisetid mellom Årnes og Oslo. Hele seks minutter kortere blir reisetiden ved ruteomlegging 15. desember. Totalt investeres det for mer enn 1.5 milliarder kroner på strekningen.

Foto: Tore Brenna.

Det er brukt 230 millioner kroner på ombygging av Sørumsand stasjon. Etter ett år med enkeltsporet drift er alle tre spor satt i drift, og investeringen har en rekke positive følger for hele Kongsvingerbanen. I alt investeres det for mer enn 1.5 milliarder kroner på strekningen som tar oss over til nabolandet i øst. Kongsvingerbanen er en viktig nerve, også for gods. Det planlegges derfor med to nye kryssingsspor på Bodung og Galterud. Betydningen av Sørumsand stasjon er stor, blant annet fordi at to tog kan møtes, og at passasjerene får lett tilgang til begge plattformene fra ny kulvert med heis opp til plattform. Slik er stasjonen ikke bare blitt ny, den er også blitt en sikker og trygg tverrforbindelse i Sørumsand sentrum.

 

Skarnes stasjon

Også litt lengre nord-øst gjøres det store tiltak for å bedre sikkerhet og tilgjengelighet for reisende, næringsliv og beboere. Ny kulvert med heis og lengre plattformer er en investering på ca. 400 millioner kroner. Arbeidet vil legge grunnlaget for økt trafikk på banen. Står ferdig i 4. kvartal 2021.

 

KL/AT-prosjektet

Prosjektet bygger nytt kontaktledningsanlegg og et autotransformator-system på strekningen Lillestrøm – Åbogen for 875 millioner kroner. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen på banenettet, samt øke kapasitet og driftssikkerhet. Her er det overordnede samfunnsmålet å tilrettelegge for økt transport på bane, og oppgraderingen av strømforsyningen er en viktig faktor. Hele anlegget er beregnet til å stå ferdig siste halvdel av 2021.

 

Nye kryssingsspor

Planarbeidet for å kunne krysse med lange godstog på Bodung og Galterud er i gang. Disse vil bidra til å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen.