Mer om prosjektet

Jernbaneverket skal stenge overgangen ved Skarnes stasjon og bygge en ny undergang. Den nye undergangen skal ligge ca. 300 meter fra dagens overgang, i retning Oslo. Undergangen får to lange gangramper i retning stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tiltaket vil innebære endret gangmønster for de som krysser jernbanen i Skarnes sentrum, men vil også innebære vesentlig bedre sikkerhet. Det har vært observert farlige kryssinger av togsporet i en årrekke, og det har også vært alvorlige ulykker og nestenulykker på overgangen. Med den nye undergangen vil denne risikoen forsvinne.

Bakgrunnen for at dette gjøres nå er at det arbeides for å flytte mer gods over på bane i Norge. Dette innebærer blant annet bruk av lengre godstog på Kongsvingerbanen. Lange godstog ville sperret planovergangen i relativt lange perioder (flere minutter), noe som ville økt faren for villkryssinger (farlige kryssinger mens bommen er nede) av gående. I tillegg til det generelle sikkerhetshensynet er dette årsaken til at undergangen bygges nå.

Den nye undergangen skal stå klar, og overgangen stenges, i oktober 2016.

Gjennomføring:

Jernbaneverket har signert kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS om bygging av undergangen. Prosjekteringen er godt i gang, og de første arbeidene skal skje allerede helgen 18/19. juni. Disse arbeidene vil innebære å slå ned spunt (en vegg av metallplater) i bakken nær togsporet, for å holde massene på plass mellom de nye gangrampene og sporet. Disse spuntarbeidene vil være støyende, og til ulempe for naboer og beboere i sentrum av Skarnes. Vi håper å unngå arbeid på kveld og natt, men kan ikke garantere dette, og berørte får tilbud om alternativ overnatting. Spuntingen må finne sted denne helgen, siden arbeidene skjer nær togsporet, og må utføres i den togfrie perioden fra 18.06 klokken 10 til 19.06 klokken 10.

Det vil pågå gravearbeider rundt den nye kulverten og rampene i ukene frem til begynnelsen av juli. I juli tar prosjektet tre uker ferie, og så begynner arbeidene igjen i slutten av måneden.

Selve undergangen, kulverten, skal legges inn i helgen 10-12. september, da det også er en togfri periode. Da må sporet kuttes, før masser kan graves bort og kulverten heises på plass.

I resten av september og de første ukene av oktober skal undergang og ramper ferdigstilles og asfalteres, belysningen komme på plass og berørte områder settes tilbake til opprinnelig stand. Den nye undergangen skal etter planen være klar til å tas i bruk 17. oktober.

Samtidig som dette pågår er en større oppgradering av Skarnes stasjon under planlegging. Dette prosjektet blir omfattende, og vil blant annet innebære en ny, stor undergang, nye plattformer og flere andre arbeider. Det ligger fremdeles et stykke frem i tid, og de to prosjektene er uavhengige av hverandre. Samtidig skal undergangen som bygges i år være alternativ kryssing når det store prosjektet pågår.

For de som er kjent; undergangen skal ligge ved Saga Brygge.