Boring av nye mastefundamenter er i gang

Arbeidet med å fornye strømforsyningsanlegget på Jærbanen er avsluttet, men nå er arbeidet i gang med å bygge tilsvarende nytt anlegg også sør for Egersund.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sommeren  2016  begynte man å bore fundamenter til nye master på strekningen Moi – Egersund. Boring og nedsetting av elementer gjøres i en operasjon, deretter blir det foretatt gysing (sementering) i elementene. BaneService og InfraNord jobbet ut i fra hver sin by, og møttes på midten i desember. De to entreprenørene har til nå sammen boret 1130 hull og gyst like mange. Videre arbeid på linja gjør at det inntil påske ikke går tog på hverdager mellom klokka 12:22 og 17:45. Helgene blir også tatt i bruk. 

Strekningen mellom Moi og Egersund er svært varierende. Nærmere Egersund er landskapet lite kupert, men ettersom man nærer seg Moi øker både kurvatur og stigning. Klimakset i så måte er Drangsdalen hvor traseen ligger på en hylle, med stupbratt fjell over og under. Sørlandsbanens smale sporprofil fra 1944 har også vært en utfordring. Det er mange trange skjæringer og tuneller.  

KL-master fra 50-tallet 

På strekningen sør for Egersund står fortsatt de gamle tremastene fra midten av 50-tallet. Tilstanden til en del av dem er heller dårlig, og det er på høy tid å bytte dem ut.
Det er også et behov for fornyelse av KL og omformerstasjoner på Sørlandsbanen. Det er ønskelig med større og færre omformerstasjoner, både for å redusere investeringskostnader og driftskostnader. Prosjektet skal fornye kontaktledningsanlegget mellom Kjelland omformerstasjon og Moi der KL anlegg med AT-system bygges. I tillegg skal strekningen Moi – Krossen omformerstasjon (ca. 112 km) oppgraderes med AT-system.
AT-system gir generelt mer kapasitet og gir mulighet for fremføring av lengre/tyngre godstog. På strekningen vest for Kristiansand er det per 2015 begrensninger på togvekter for godstog (700 tonn mot 1000 tonn øst for Kristiansand) slik at det er ønskelig med en oppgradering for å bedre dette. I tillegg vil et sammenhengende AT-system fra Krossen til Kjelland (og da videre til Sandnes i pågående prosjekt som ferdigstilles i 2016) være avgjørende for hva som skal gjøres med omformerstasjonene på strekningen. Det finnes ulike scenarier for oppgradering og nedleggelse av omformerstasjoner avhengig av når anlegget vil være ferdig med AT-system.

Det er av hensyn til planene for omformerstasjonene nødvendig å få AT-system på strekningen Kjelland – Sira (km 468.500) så snart som mulig, noe som betyr at det bør oppgraderes til AT-system på den ca. 8 km lange strekningen Sira – Moi samtidig som KL-anlegget Moi – Kjelland fornyes. 

Strekningen Kjelland – Moi fornyes totalt med nye KL-master, nytt KL-anlegg og AT-liner i topp av mastene slik at det oppnås en avstand på minst 2,0 meter mellom AT-system og KL-anlegg. Dette for å muliggjøre frakobling og vedlikeholdsarbeider på KL-anlegget med fortsatt spenningssatt AT-system.

På strekningen Moi – Sira skal eksisterende KL-anlegg fra om lag 2005 oppgraderes.

I løpet av 2018 skal nytt strømforsysingssystem stå ferdig mellom Egersund og Moi, og videre til Kristiansand innen 2020.