Arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg har startet

Denne helgen startet boringen for å nedsette mastefundamenter på strekningen mellom Lillestrøm – Fetsund. 1. oktober starter arbeidet for fullt. Bane NOR skal modernisere strømforsyningen på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon.

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk, bestående av både gods- og persontog. Trafikken består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%).

Banen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen mellom Kongsvinger og Oslo, men møter sterk konkurranse fra privatbil etter at E16 ble utbygget. I den forbindelse er det et overordnet samfunnsmål å legge til rette for økt togtransport og oppgraderingen av et kontaktledningssystem er en viktig del av denne prosessen. Dette inngår også i Bane NORs overordnede plan for modernisering av strømforsyningen i banenettet.

Et nytt kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) med autotransformatorsystem (AT-system) vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Med et nytt AT-system kan avstandene mellom omformerstasjonene økes, og antall omformerstasjoner reduseres. Det nye systemet overfører effekt på et høyere spenningsnivå enn et konvensjonelt kontaktledningsanlegg.

Prosjektets mål er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og mer miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnet behov for transport, og som i tillegg fremmer regional utvikling.