Traséavgjørelse for Eidsvoll-Hamar

Regjeringen avgjorde 24. februar innsigelsessaken for Dovrebanen mellom Minnesund og Sørli, og fastslo at jernbane og E6 skal bygges ut samtidig på strekningen. Jernbaneverket har i stor grad fått gjennomslag for sitt opprinnelige traséforslag, med unntak av høy bro over Tangenbukta.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høy bro over Tangenbukta sett fra nord. Illustrasjon: Via Nova.- Det er nå arbeidet begynner, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Samtidig utbygging av vei og jernbane vil være positivt for trafikanter og beboere. Vi er fornøyd med at det har kommet en avklaring i plansaken, slik at vi kan sette fart i den videre prosjekteringen av jernbanen på den 17 km lange strekningen Minnesund-Kleverud.

I 2007 vedtok både Eidsvoll kommune og Stange kommune kommunedelplaner for strekningen mellom Eidsvoll og Sørli. Kommunene valgte traséalternativene som inneholdt mest tunnel. Jernbaneverket hadde på forhånd varslet innsigelser mot disse alternativene av hensyn til at økte bygge- og vedlikeholdskostnader for tunneler ikke ga en tilsvarende økning i samfunnsnytte.   

 - Løsningen regjeringen nå har valgt gir en kort tunnel ved Espa og høy bro over Tangenbukta, forklarer Kalager. Dette gir en merkostnad på 540 millioner kroner på parsellen Kleverud-Steinsrud sammenlignet med Jernbaneverkets opprinnelige forslag. Regjeringens løsning vil frigi mer strandsone enn forslaget om dagsone og lav bro. Ellers på strekningen gir vedtaket følgende trasé:

-         dagsone mellom Minnesund og Korslund og kort tunnel på ca 600 meter

-         en 2,3 km lang tunnel forbi Morskogen og Ulvin

-         dagløsning og en kort tunnel på ca 300 meter forbi Strandlykkja

Mellom Eidsvoll og Minnesund har det ikke vært strid om traseen. Her følger dobbeltsporet i hovedsak dagens trasé, men det bygges ny bro over Minnesund.  

- I første omgang skal vi regulere kryssingsspor mellom Eidsvoll og Dokknes samt dobbeltspor mellom Minnesund og Kleverud, forteller Kalager. Forutsatt at det bevilges midler til planlegging, kan Jernbaneverket også sette fullt trykk på detalj- og reguleringsplanutarbeidelse fra 2010 på parsellen Kleverud-Sørli og den resterende strekningen mellom Eidsvoll og Minnesund.