Skandinavias største sprengejobb

På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal til sammen 5,2 millioner kubikk med stein sprenges bort. Det settes store krav til sikkerhet og logistikk rundt sprengningsarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Store mengder masser skal sprenges ut fra dagsoner og tunneler på Fellesprosjektet. Her fra påhugget for Morskogstunnelene på E6. (Foto: Hilde Lillejord)- Sikkerheten må ha høyeste prioritet, forteller Harald Fagerheim fra Statens vegvesen, som er fagansvarlig for sprengninger for veg og bane på det som trolig er Skandinavias største anleggsprosjekt for tiden.

 - På anlegget fyres det av daglig mellom 10 og 20 salver i dagsonen. Det betyr at hver dag sprenges det mellom 20 000-40 000 kubikk med stein, fortsetter Fagerheim.

Til sammen skal det sprenges 3,7 millioner kubikk stein før ny veg og bane er ferdig. I tillegg kommer sprengninger for tunnelene, som utgjør 1,5 millioner kubikk: Ulvintunnelen, Molykkjatunnelen, Brøhaugtunnelen, Korslundtunnelen, Morskogtunnelen, Morstuatunnelen og Espatunnelen.

Sikkerhet alltid viktigst
For at sprengingene skal foregå så greit som mulig for alle berørte parter, er det viktig med en god dialog med entreprenørene. Det er nulltoleranse for å tillate sprenginger som ikke er avtalt og godkjent innenfor det innmeldte tidsrommet som står i rammeavtalen med entreprenørene. Innmelding for sprengninger fra entreprenøren må skje innen kl 12.00 torsdag, uken før.

- Ved en slik ordning får vi tid til å sette sammen logistikken for både veg og bane, og samtidig får vi god tid til å informere naboene, sier Fagerheim. I tillegg har vi såkalte “grønne tider” og “hvite tider” for togtrafikken. I grønne tider, som er kl 9, 13 og 14, kommer det ikke ekstra tog, mens det til andre tider på døgnet kan forekomme ekstratog. Dette er også hensyn som må tas med i beregningen, sier Fagerheim.

 - Det spiller ingen rolle om entreprenør har gjort ferdig salven – hvis det ikke er gjort en sikker jobb-analyse, vil jeg stoppe arbeidet umiddelbart. Da får de sitte og vente til dagen derpå. Harde vilkår, men sånn må det være. Sikkerheten kommer alltid først.Harald Fagerheim inspiserer en skjæring på entreprisen FP3, hvor Hæhre er entreprenør.  (Foto: Fredrik Saugstad, Anleggsmagasinet)

 - I tillegg er det en mye logistikk som skal samkjøres, og vi må holde gode rutiner. Men etter en lengre innkjøringsfase begynner dette nå å gå nokså greit, forteller han videre.

 - Før kl. 21.00 kan biltrafikken på E6 stanses i inntil 20 minutter, mens det tillates inntil 30 minutter etter klokken 21. Det ville blitt kaos både for bilister, tog, naboer og andre involverte dersom vi ikke hadde hatt en slik holdning, sier Fagerheim.

Kostbart med for lang trafikkstans
For hvert minutt det er trafikkstans utover de fastsatte 20 eller 30 minuttene ved sprengningsarbeid, vil entreprenørene få en bot på tre tusen kroner.

- Entreprenørene må ha tilstrekkelig med utstyr til å rydde opp slik at trafikken kan passere trygt etterpå. Derfor koster det entreprenørene dyrt dersom tidsrammene ikke overholdes, sier Fagerheim.

Rystelsesmålinger
For å unngå skader på omgivelsene er det fastsatt grenseverdier for rystelser fra salvene. Mennesker kan merke rystelser som er flere hundre ganger svakere enn grenseverdiene. Derfor kan sprengingene oppleves som kraftige og ubehagelige uten at det er fare for skader.

 - Det er satt opp 100 rystelsesmålere over hele anlegget og ca. 100 eiendommer er besiktiget. Vi har god dialog med SBV Consult, som er vår kontraktspartner for registrering av rystelser, setninger og støymålinger.  Hvis det forekommer at rystelsesgrensene overskrides, må jeg stramme opp entreprenørene slik at de holder seg innenfor fastsatte grenseverdier, understreker Fagerheim.

Tidsskjema
Sprengninger på Fellesprosjektet skjer innenfor disse tidsrommene:
Mandag-torsdag kl 09.00-15.00 og 18.00-22.00
Fredag kl 09.00-13.00
Lørdag kl 08.00-18.00