Samarbeidsavtale med Statens vegvesen signert

26. mars signerte Statens vegvesen og Jernbaneverket en historisk samarbeidsavtale som skal sikre felles planlegging av samtidig utbygging for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Etatene er nå klare til å sette fullt trykk på planarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Møte på Minnesund: Fra venstre Sandelien, Kalager og Stensbye. Foto: Trude IsaksenSamarbeidsavtalen ble undertegnet på Minnesund av regionvegsjef Sidsel Sandelien i Statens vegvesen og prosjektsjef Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket.

Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til en helhetlig planlegging av veg og jernbane langs Mjøsa, best mulig ressursutnyttelse og en utbygging med minst mulig sjenanse for omgivelsene.

Regjeringen satte rammene
24. februar 2009 godkjente Miljøverndepartementet trasévalget for utvidelsen av E6 og Dovrebanen på strekningen Minnesund-Espa. I sin godkjenning la departementet rammer for utvidelsen av E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Følgende rammer er gitt:

  • Statens vegvesen og Jernbaneverket skal i samarbeid med kommunene finne gode planløsninger for firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane fra Minnesund til Espa. Dette samarbeidet skal også gi gode løsninger for lokalbefolkningen.  
  • Reguleringsplanene skal omfatte avbøtende tiltak. Dette skal sikre allmennheten god atkomst til Mjøsa på utvalgte steder slik som Ørbekk, Strandlykkja, Kleverud og Espa.  

For å finne gode løsninger på avbøtende tiltak, ønsker Statens vegvesen og Jernbaneverket et godt samarbeid med lokalmiljøene og velforeningene langs Mjøsa. I april måned inviterer vi derfor til flere åpne møter som vil bli kunngjort i lokalpressen.

6 milliarder – 6.000 årsverk
Beregninger viser at utvidelsen av E6 og byggingen av dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Espa vil koste vel seks milliarder kroner.

– Fellesprosjektet E6-Dovrebanen fremstår som den største infrastrukturutbyggingen til Innlandet siden Dovrebanen ble bygd til Hamar i 1880. Det er antatt at dette vil gi ca. 6.000 årsverk i anleggsperioden. I perioder vil 1.500 av disse ha sitt virke ute på anlegget for å bygge veg og bane. Til sammenligning kan det nevnes at Statens vegvesen det siste året har hatt cirka 300 mann i sving for å utvide E6 på strekningene Hovinmoen-Dal og Skaberud-Kolomoen, utdyper prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.  

Det er planlagt anleggsstart våren 2012 med ferdigstillelse i 2014/20115. Videre planløsning avgjør hvor raskt en kan bygge dobbeltsporet jernbane og firefelts E6 på strekningen Minnesund-Espa. 

Samtidig utbygging sparer lokalmiljøet
Regjeringen har valgt å fremskynde byggingen av dobbeltsporet jernbane for å få til samtidig utbygging med utvidelsen av E6. Dette gir sparte anleggskostnader og vi unngår at flere begynner å kjøre bil fordi E6 får høgere standard enn Dovrebanen.

– Like viktig er det at reisende og de som bor langs Mjøsa kun får en anleggsperiode. Med samtidig utbygging er det også grunn til å tro at vi klarer å finne bedre løsninger for atkomsten til Mjøsa, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket.  

Ny anleggsrigg på Minnesund
Statens vegvesen og Jernbaneverket vil etablere seg med ny kontorrigg på Minnesund. - Vi er i forhandlinger med flere eiendomsbesittere, og det er derfor litt tidlig å si eksakt hvor på Minnesund vi etablerer oss, fortsetter Sandelien. Målet er å etablere rigg på Minnesund høsten 2009 slik at utvidelsen av E6 mellom Dal og Minnesund kan styres fra denne riggen. Etter hvert vil Fellesprosjektet E6-Dovrebanen etablere seg på denne riggen med vel 50 medarbeidere.