Reguleringsplan for massedeponi ved Minnesund

Reguleringsplan for massedeponi på Minnesund ble torsdag 3. februar lagt ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Planforslaget legger til rette for å etablere et midlertidig deponi for steinmasser fra utbyggingen av E6 og Dovrebanen fra Langset og nordover, for framtidig utbygging av dobbeltsporet Eidsvoll st – Minnesund. Dessuten tilrettelegger planen for et jernbaneteknisk riggområde på Jernbaneverkets egen grunn ved Minnesund stasjon.

Reguleringsplanen er fremmet av Jernbaneverket med hjemmel i pbl § 3-7, 3. ledd. Eidsvoll kommune skal som planmyndighet sluttbehandle planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 3. februar til 21. mars 2011.

Uttalelser til planforslaget sendes:
Jernbaneverket Utbygging, postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.

Plandokumentene finner du på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sine nettsider, og i papirformat på rådhuset i Eidsvoll kommune (teknisk etat) og på prosjektets brakkerigg på Minnesund.

 

På illustrasjonen under ses området for massedeponi innenfor stiplet linje.