Regulering av Minnesund-Espa

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen varslet 2. april oppstart av regulering for jernbane og vei langs Mjøsa.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Enkeltspor langs Mjøsa. Foto: Trude IsaksenI reguleringsprosessen vil det blant annet bli fastsatt krav om avbøtende tiltak, og Miljøverndepartementet har i sitt vedtak for kommunedelplanene satt enkelte krav til dette. Blant annet skal det sikres god atkomst til Mjøsa for allmennheten og god landskapstilpasning og støyskjerming. Les kunngjøring av oppstarten i pdf-filen til høyre.

Alle berørte grunneiere får varsel om reguleringsoppstart direkte i posten, og det vil bli avholdt flere grendemøter for å informere om planene.

Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om å planlegge utvidelse av E6 og Dovrebanen på strekningen Minnesund-Kleverud/Skaberud. På strekningen ligger traseen for ny veg og jernbane svært tett, og Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal sørge for helhetlig planlegging av veg og jernbane langs Mjøsa. Les mer om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen på Fellesprosjektets nettside.