Regulering av Espa

Jernbaneverket utvider reguleringsområdet for dobbeltspor på Dovrebanen fra Minnesund og helt frem til Espa. Dette gjøres for å få til en helhetlig planlegging av området og et godt grensesnitt mellom parsellene Minnesund-Kleverud og Kleverud-Steinsrud.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I dag er det et kryssingsspor ved Espa. Foto: Asplan Viak AS.- Det er viktig å få til et optimalt grensesnitt mellom dagsonen ved Kleverud og tunnelen på Espa, sier Helge Voldsund, leder for offentlig planbehandling på strekningen. Reguleringen vil også sørge for at hele strandsonen planlegges under ett, og en vedtatt reguleringsplan vil være til stor fordel for befolkningen i området.  

I etterkant av regjeringens trasévedtak for Dovrebanen langs Mjøsa har prosjektet mottatt en god del henvendelser fra beboere på Espa og Tangen. Espa er et av de områdene hvor det bor flest mennesker som berøres av den vedtatte traseen for Eidsvoll-Sørli.  

- Beboerne lurer på hva som skjer og ikke minst når det skjer noe, sier leder for grunnerverv, Dagrun Mysen Kulbotten. En regulering av Espa vil bidra til å minske usikkerheten om hva som skal skje i området..   

En annen viktig fordel ved reguleringen er å få avklart skjæringspunktet hvor ny jernbanetunnel skal krysse ny E6. I følge kommunedelplanen skjer dette i Labbdalen. 

- Kurvaturen for Espatunnelen i Labbdalen er ikke forenlig med Stortingets ønske om 250 km/t, forteller prosjektleder Jan Ausland. Derfor skal vi se på om vi kan legge til rette for en bedre kurvatur. Da er det viktig at Jernbaneverket og Statens vegvesen ikke planlegger forbi hverandre i området, og vi utvider derfor samarbeidet i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen til å også omfatte reguleringen av Espa.  

Videre nordover fra Espa skal jernbanen ut på en kilometerlang bro over Tangenbukta. Seilingshøyden blir 15 meter for å gjøre det mulig for båtfolket på Mjøsa å ta seg inn i bukta med større seilbåter. Deretter fortsetter jernbanen videre over land før ny bane møter gammel trasé ved Steinsrud. I løpet av året blir det igangsatt arbeid med teknisk plan for denne parsellen, mens reguleringsarbeidet for resten av parsellen starter opp tidligst neste år.