Reguleringsplan Minnesund-Espa på høring

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen legger ut forslag til reguleringsplan på høring i perioden 21. april til 4. juni. Prosjektet strekker seg fra Minnesund til Espa, og planforslaget er derfor delt mellom kommunene Eidsvoll og Stange.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reguleringsplan for dobbeltspor og E6 langs Mjøsa er på høring. Foto: Håkon Aurlien/ Statens vegvesen.Det er en plan på høring for hver kommune. Forslaget til reguleringsplan omfatter ca 21 km firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane. I tillegg inngår:

  • sammenhengende lokalveg
  • sammenhengende gang- og sykkelveg/turveg.
  • strandsonetiltak, spesielt ved Ørbekk, Korslund, Morskogen, Strandlykkja og Espa.
  • støytiltak
  • vilttiltak

Planforslag med tilhørende bestemmelser og dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i kommunenes respektive rådhus i tidsrommet 21. april til 4. juni 2010, og hos By the Way på Espa og på Kiwi Langset. Se  www.e6-dovrebanen.no  for planmaterialet. Planforslagene og plan for ytre miljø ligger også til høyre i denne saken.

Planen i Eidsvoll kommune:
Det er en kort tunnel for E6 og Dovrebanen mellom Molykkja og Dalsrud og en lengre tunnel for Dovrebanen fra Korslund nord til Ulvin nord og tunnel for E6 fra Brøhaug til Ulvin nord. På Langset er det er planlagt toplanskryss for E6. Det er i utgangspunktet regulert ut til strandsonen i vest og ut til byggegrensen 100 meter øst for E6.

Planen i Stange kommune:
Det er en kort tunnel for E6 på Espa og en lengre jernbanetunnel mellom Kleverud og Espa. Toplanskryss for E6 er planlagt på Strandlykkja og Hestnes. Det er i utgangspunktet regulert ut til strandsonen i vest og ut til byggegrensen for E6 100 meter øst for E6. På Hestnes er det regulert område for ny skole- og barnehagetomt, et nytt boligområde, og et utvidet næringsområde øst for E6.

Møt Fellesprosjektet på åpne dager:
Tangen samfunnshus: Torsdag 29. april kl 14 -18. Felles orienteringer kl 15 og kl 17

Minnesund kro: Onsdag 5. mai kl 14-18. Felles orienteringer kl 15 og kl 17

I tillegg er Fellesprosjektets informasjonssenter på Minnesund kro åpent og bemannet:

Lørdag 8. mai kl 12-15

Fredag 21. mai kl 12-15

Fredag 28. mai kl 12-15