Høring av reguleringsplan Eidsvoll - Kråkvål

Forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på strekningen fra Eidsvoll stasjon til Kråkvål ble lagt ut til offentlig ettersyn 15. juni. Fristen for å komme med merknader er tirsdag 28. august 2012.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kart over strekningen som nå legges ut på høring.

Inndelt i to planer
I oppstartsfasen ble hele strekningen mellom Eidsvoll stasjon og Kråkvål sett på som ett planområde. Det er nå besluttet at det er hensiktsmessig å dele planarbeidet opp i to strekninger: Eidsvoll stasjon – Kommesrud og Kommesrud – Kråkvål.

Det holdes separate informasjonsmøter for de to strekningene. På møtene blir det orientert om planforslaget og om planprosessen videre. Representanter fra Jernbaneverket og Eidsvoll kommune vil være til stede.

Om planene
Reguleringsplanarbeidet på strekningen Eidsvoll - Kråkvål startet opp høsten 2011. Reguleringsplanene for Vendespor Eidsvoll – Kommesrud og Dovrebanen Kommesrud - Kråkvål som nå legges ut på offentlig høring, er en oppdatering av gjeldende reguleringsplan for Eidsvoll – Dokknes og gir mer areal for anleggsgjennomføring og justering av jernbanesporet.

Reguleringsplan Vendespor Eidsvoll – Kommesrud gir dessuten plass til fremtidige sporendringer på Eidsvoll stasjon. Den tidligere vedtatte reguleringsplanen for Eidsvoll – Doknes gir Jernbaneverket mulighet til å begynne på fyllingen for fremtidig dobbeltspor til Doknes. Reguleringsplan Dovrebanen Kommesrud – Kråkvål vil gi mulighet til å forlenge fyllingsarbeider opp til Kråkvål, slik at mellomlagring av stein til denne utbyggingen unngås.

Utbygging av Dovrebanen fra et til to spor mellom Eidsvoll og Hamar/Lillehammer er en prioritert oppgave i utviklingen av transportsystemet i Mjøsdistriktet og for å utvikle intercitytriangelet rundt Oslo.

Eidsvoll stasjon – Kommesrud (ca. to kilometer)
Planforslaget som nå legges ut på høring omfatter nye vendespor ved Eidsvoll stasjon. På Eidsvoll stasjon er det også behov for å utvide togplattformene for å håndtere de nye togsettene Flirt. Bakgrunnen for arbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig sporkapasitet til planlagt utvikling av togtilbudet på Østlandet.

Informasjonsmøte om strekningen holdes tirsdag 26. juni klokken 18.00 til 19.30 på Badet Kulturtun i Eidsvoll, møterom Camilla.


Kommesrud – Kråkvål (ca. fem kilometer)
Fra Kommesrud og videre nordover til Kråkvål reguleres det for dobbeltsporet jernbane. Nytt dobbeltspor legges på store deler av strekningen på fylling utenfor dagens jernbane og i Vorma. Det er også planlagt driftsvei og turvei (“Vormtråkk”) langs hele strekningen.

Informasjonsmøte om strekningen holdes 20. juni klokken 18.00 til 20.00 på den gamle veikroa på Langset, Minnesund.

Høringsfrist
Fristen for å komme med skriftlige merknader til reguleringsplanene er 28. august 2012. Planen vil være tilgjengelig hos Eidsvoll kommune, på anleggsriggen til Fellesprosjektet på Minnesund og hos Jernbaneverket Utbygging i Oslo City (Stenersgaten1D). Lenke til plandokumentene er også lagt ut på nettsidene til Eidsvoll kommune.
Eidsvoll kommune behandler planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon
De som har kommentarer og synspunkter til planforslaget, kan henvende seg skriftlig til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR. Att: Henning Johnsen, e-post: henning.johnsen@jbv.no. Alle uttalelser skal merkes med saksnummer 11/01489.