Over 70 innspill og idésamling for videre planlegging

Over 70 innspill kom inn i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på strekningen Minnesund-Espa. I begynnelsen av juni vil sentrale personer fra både lokalmiljøet og prosjektet møtes til en idésamling for videre planlegging.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

3D-visning av planene på folkemøter har gitt mange et bilde av planene. Det har resultert i stort engasjement og mange innspill. Foto: Jernbaneverket/ Trude Isaksen.Statens vegvesen og Jernbaneverket skal i samarbeid utarbeide reguleringsplan for utvidelse av E6 til en firefelts veg med midtdeler og bygging av dobbeltsporet jernbane på strekningen Minnesund-Espa. De to etatene varslet oppstart av reguleringsplan tidligere i vår med høringsfristen 12. mai. Ved fristens utløp hadde etatene fått inn over 70 innspill.  

Ulike typer innspill
Innspillene som har kommet inn, er knyttet til løsning for lokalveg, ankomstløsninger, støy, brønner og andre forhold knyttet til boliger. Disse innspillene er nyttig i den videre planleggingen. Selv om fristen for å komme med innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan har gått ut, kan forhold som har betydning for planleggingen fortsatt sendes til Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.  

Lokalt preget idésamling
Første uken i juni vil det holdes en idésamling for videre planlegging. På denne samlingen vil planleggere fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og konsulenter samt representanter fra Stange kommune, Eidsvoll kommune og lokale velforeninger delta. Hensikten med å invitere de fire velforeningene til denne samlingen, er at de skal representere velforeningens interesser. Kommunene stiller med representanter fra administrasjonen og sentrale politikere. Både ordfører Nils Amund Røhne i Stange kommune og Terje Teslo i Eidsvoll kommune deltar på samlingen.  

På idésamlingen er avbøtende tiltak det sentrale temaet. Sentrale spørsmål på denne idésamlingen vil være knyttet til kryssinger av E6 og Dovrebanen, behovet for gangsti på strekningen og hvordan strandsonen skal tilrettelegges for fremtidens bruk.