Mer tunnel for Dovrebanen ved Korslund

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har besluttet å legge jernbanen i tunnel fra Korslund og til Brøhaug. Den nye tunnelstrekningen blir en forlengelse på 1,5 km av den planlagte jernbanetunnelen på Morskogen, som dermed blir totalt 3,8 km lang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det har foregått boringer i Mjøsa ved Korslund i både 2008 og 2009. Foto: Thor Skjeggedahl/ Jernbaneverket.- Opprinnelig var det planlagt å legge jernbanen ut på en stor fylling i Mjøsa på dette stedet, sier prosjektleder Jan Ausland i Jernbaneverket. Vi ser at det er mulig å fylle ut på Korslund, men at en kontrollert og sikker utfylling vil ta så lang tid å gjennomføre at det vil forsinke hele Fellesprosjektet – både bane og veg. Tunnelløsningen vil bli noe dyrere enn utfylling, men sett opp mot tidsbruken mener vi at kostnaden kan forsvares. Foreløpige kostnadsoverslag antyder en merkostnad i underkant av 50 millioner.  

På Korslund er vanndybden opptil 50 meter. Det er dybden som gjør det langt mer teknisk komplisert å etablere en fylling her enn andre steder på strekningen.  

- Siden i fjor har vi gjort ca 50 grunnboringer på Korslund for å få data til beregninger av den tekniske løsningen, fortsetter Ausland.  Sjøbunnen faller bratt utover, og det er ustabile masser på bunnen. Derfor vil det være mye arbeid forbundet med å sikre en så stor fylling. Årsaken til at vi gjør grunnundersøkelser er for å få en teknisk verifisering av gjennomførbarheten, og i dette tilfellet har beregningene vist at vi må revurdere den løsningen vi opprinnelig planla.

Komplisert utfylling ga fremdriftsrisiko
Ved utfylling ville det først vært nødvendig å sprenge ut en undersjøisk fot for fyllingen, og miljømessig er det ikke uproblematisk å verken sprenge under vann eller å fjerne sjøbunn. Masser til fyllingen må deretter slippes slik at de synker langsomt ned på bunnen for å hindre spredning i vannet, før hvert masseslipp kontrolleres av dykkere. Fyllingen var beregnet til ca 250 000 kubikk, eller ca 14 000 billass. Banen skulle deretter flyttes ut på fyllingen for å gjøre plass til lokalveg og utvidet E6.  

- Korslundfyllingen har vært helt spesiell med hensyn til de tekniske utfordringene, sier Ausland, og den er ikke sammenlignbar med andre deler av strekningen. Etter en totalvurdering av kostnader og fremdrift har vi kommet frem til at hensynet til fremdriften i dette tilfellet veier tyngre enn kostnadene. Bygging av fyllingen vil ha store usikkerheter knyttet til fremdrift og kostnader, og det er ikke tvil om at en tunnel i dette området er langt mindre teknisk komplisert enn en fylling.  

Forlengelsen av tunnelen medfører også noe omprosjektering av bane og veg. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen vil fremover jobbe videre med dette alternativet sammen med Eidsvoll kommune, og nye tegninger og ny 3D-video offentliggjøres så snart dette foreligger.