Kontrakter til Infranord og Eltel på Fellesprosjektet

Jernbaneverket har nylig inngått kontraktene for de jernbanetekniske anleggene på Fellesprosjektet. Jobben skal gjøres av firmaene Infranord Norge AS og Eltel Networks.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen består av 22 km med ny firefelts E6, som åpner seint i 2014, samt 17 km med nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud som tas i bruk et snaut år senere.

Spor og kontaktledning
Adm.dir. Roar Solhaug i Infranord Norge AS flankert av byggeleder Geir Pynten (t.v.) og prosjektdirektør Erik Nilssen i Jernbaneverket. (Foto: Olav Nordli)Kontrakten for bygging av spor og kontaktledning (anlegget for togenes kjørestrøm), ble altså vunnet av Infranord Norge AS. Kontraktssummen er på kr. 163,9 millioner kroner eks. mva.

- Dette er en stor jobb med tøffe frister. En annen utfordring er at vi har mange grensesnitt mot andre entrepriser på prosjektet. Det er tre grunnarbeidsentreprenører på strekningen, i tillegg til entreprenørene som skal bygge de andre jernbanetekniske anleggene, sier byggeleder Geir Pynten i Jernbaneverket.

Strekningen Langset-Kleverud blir for øvrig en av de første strekningene hvor det bygges et autotrafo-system istedenfor sugetransformatorer. Dette gir mindre spenningstap og større effektoverføringsevne, og slik at det kan kjøres flere og tyngre tog med færre omformerstasjoner.

Infranord Norge er et datterselskap av Sveriges ledende jernbaneentreprenør, Infranord AB, med 3000 ansatte. Infranord er identisk med gamle Banverket Produktion, som ble omdannet til et statlig aksjeselskap i 2010. Det norske datterselskapet ble opprettet i 2011.

Tele og elkraft
Stor kontrakt: Prosjektdirektør Erik Nilssen i US (t.v.) og direktør for jernbane og vei Erling Haugnes i Eltel Networks hadde hendene fulle ved kontraktsinngåelsen. (Foto: Hilde Marie Braaten)Når det gjelder tele og elkraft, skal disse arbeidene gjøres av Eltel Networks. Kontakten har en verdi på 146,2 millioner kroner eks. mva.

Arbeidene inkluderer bl.a. belysning, nødbelysning, brannventilasjon og andre installasjoner i de tre tunnelene på strekningen, som totalt er 4,8 kilometer lange. Det skal leveres 22 kV-anlegg og lavspentanlegg for hele strekningen, installasjoner i 14 tekniske hus, tavler, SRO-system (SRO = styre, regulere, overvåke), radiomaster, fiber- og strålekabler – og mye, mye mer.

 – Vi er veldig glade for kontrakten og tillitten vi blir vist. Dette er et viktig prosjekt som betyr mye for oss, sier direktør for jernbane og vei i Eltel Networks, Erling Haugnes.

Eltel Networks er spesialisert på å planlegge, bygge og vedlikeholde nett for blant annet elforsyning og telekommunikasjon. Selskapet har 8.500 medarbeidere fordelt på Skandinavia, Baltikum, Polen og Tyskland. I Norge har Eltel omlag 600 medarbeidere spredt over hele landet.

Starter i sommer
- Entreprenørene er allerede i ferd med å rigge seg til. Den første sporbyggingen begynner nemlig nå i sommer, forteller Geir Pynten videre.

- Det er planlagt en togfri uke i oktober hvor vi skal koble inn ett av de to framtidige dobbeltsporene på en strekning i sydenden av parsellen. Dette gjøres fordi dagens spor kommer i konflikt med traseen for ny E6, opplyser han.

- Lenger nord på strekningen gjøres en tilsvarende operasjon også høsten 2014, mens hele det nye dobbeltsporet skal tas i bruk etter en togfri periode på 23 dager i september/oktober 2015.

Signalanlegget som skal tas i bruk sammen med dobbeltsporet i 2015, blir et avrop på Jernbaneverkets rammeavtale med leverandøren Thales Norway.  Gjennom denne avtalen får nybygde strekninger konvensjonelle signalanlegg inntil det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS kan bygges ut.

I tillegg er det en egen kontrakt for endringer og tilpasninger i eksisterende signalanlegg, som etter planen inngås før sommerferien.