Gjennomførte grendemøter

Felleprosjektet E6-Dovrebanen gjennomførte i siste halvdel av april fem grendevise informasjonsmøter på strekningen Minnesund-Espa. Både oppslutningen og stemningen var god.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var stort oppmøte på grendemøtene. Bildet er fra møtet på Espa 15.april. Foto: Jernbaneverket/ Trude Isaksen.Cirka 520 grunneiere og andre interesserte kom på grendemøtene for å høre representanter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen orientere om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.  

Positiv stemning
 - Til tross for at prosjektet var svært omstridt i forrige planfase, har stemningen på grendemøtene vært positiv, sier prosjektleder Jan Ausland fra Jernbaneverket. Befolkningen har forholdt seg svært konstruktivt til at spørsmålet om tunneler og dagsoner nå er avgjort, og flere gode innspill har kommet inn.  

Innspill
Lokalbefolkningen, hytteeiere og andre interesserte har i forbindelse med varsel om reguleringsoppstart mulighet til å komme med innspill.  Fristen for å sende inn formelt innspill er 12.mai, og prosjektet har brukt grendemøtene til å oppfordre de fremmøtte til sende skriftlige innspill.  Innspillene kan sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post post@e6-dovrebanen.no   

 Det beste er å få mange innspill tidlig. Da kan etatene vurdere innspillene i det videre arbeidet med planen.

- Det er vanskeligere å få med gode forslag når hele planen er klar for offentlig ettersyn, fortsetter Ausland.   Alle innspill er av interesse for etatene, men befolkningen har størst mulighet til å påvirke trasé for lokalvei, turveier, strandsonetiltak, støyskjerming og andre avbøtende tiltak. Trasé for E6 og Dovrebanen er vanskeligere å påvirke av hensyn til veg- og jernbanetekniske krav.