- Så sykler vi langs Mjøsa

Med nybygd firefelts motorveg, dobbeltspor og lokalveger har Fellesprosjektet E6-Dovrebanen betydd en ny tidsalder for biler og tog. Nå får også de myke trafikantene et unikt nytt tilbud; den 18,6 km lange turvegstrekningen «Mjøstråkk» med nærhet til strandsonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den nybygde turvegen strekker seg langs sørenden av Mjøsa fra Kleverud sør for Espa til Langset ved Minnesund.  Fredag 30. september setter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen seg på sykkelen ved nedlagte Morskogen stasjon og markerer åpningen av Mjøstråkk og de nye lokalvegene.

Til Spania eller Trondheim
Mjøstråkk er navnet på den 250 kilometer lange sykkelruta rundt Norges største innsjø Mjøsa. Samtidig inngår strekningen som nå åpnes i nasjonal sykkelrute 7, «Pilgrimsruta», som går fra Halden til Trondheim. Strekningen er skiltet fra Halden til Lillehammer.

- Denne ruta er også en del av det europeiske sykkelnettet «EuroVelo».  På «Pilgrims’ Route» kan man sykle fra Santiago de Compostela i Spania gjennom Frankrike, Belgia, Tyskland, Danmark, Sverige og til Trondheim. Så Mjøstråkk er i grunnen både en lokal, regional, nasjonal og europeisk sykkelrute, sier Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Bredt samarbeid
På Fellesprosjektet er en stor del av Mjøstråkk anlagt i den nedlagte traseen til Dovrebanen. Nord for Strandlykkja har turvegen tatt plassen til den gamle lokalvegen, mens ny fylkesveg er bygd der togene gikk tidligere.

- Turvegen har blitt til gjennom et veldig godt samarbeid mellom flere etater. Miljødirektoratet blir eier på mye av strekningen, sammen med Jernbaneverket og Statens vegvesen. Det har på mange måter vært et nybrottsarbeid å få disse avtalene på plass, og jeg vil gi en blomst til alle involverte for positiv medvirkning, sier Jan Ausland, leder for fagstab i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Seniorrådgiver Ann Jori Romundstad i Miljødirektoratet samstemmer: - Her har tre statsetater og to kommuner samarbeidet til det beste for allmenheten.  Dette har vært virkelig positivt, framholder hun.

- Det er første gang Miljødirektoratet går inn som eier av en så lang strekning for å sikre etterbruken av nedlagte jernbanearealer.  Direktoratet har ikke driftsmidler, slik at det var nødvendig å få til en avtale med Eidsvoll og Stange kommuner om drift og vedlikehold. Det er jeg glad for at vi lyktes med, sier Romundstad.

- Der jernbanesporet tidligere har stengt folk ute fra strandsonen, blir det etter nedleggelsen nye muligheter for tilgang til attraktive friluftsområder.  En slik turveg blir jo også universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper, legger hun til.

Flere trivselstiltak
På Fellesprosjektet er Mjøstråkk det største og viktigste blant det som på planspråket kalles «avbøtende tiltak». Videre har prosjektet anlagt et friområde ved nedlagte Morskogen stasjon med bademuligheter, båtslipp, parkeringsplass og sandvolleyballbane med internasjonale mål. Dette blir både et pauseområde for brukerne av Mjøstråkk og et samlingssted for lokalbefolkningen.

Et tilsvarende friområde med molo, båtplasser og servicebygg med toaletter er også anlagt på Strandlykkja. Dessuten er det bygd molo og båtslipp på Ørbekk, samt en ballplass i nærheten av Strandlykkja kapell.

Planlegger mer turveg
Jernbaneverket forbereder nå bygging av nye dobbeltspor-strekninger sør og nord for Fellesprosjektet (parsellene Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli). Når disse strekningene står ferdige i 2023 ligger mer turveg på gammel bane inne i planene.

- Vi foreslår at turvegen på Fellesprosjektet forlenges over dagens jernbanebru på Minnesund og videre fram til Eidsvoll stasjon. «Vormtråkk» er en del av forslaget vårt til reguleringsplan for nytt dobbeltspor som nå er under behandling av Eidsvoll kommune, og vi trenger å få en avtale med kommunen om framtidig drift og vedlikehold av turvegen, opplyser prosjektsjef Anne Braaten i Jernbaneverket.

- I nordenden ønsker vi å forlenge turvegen langs dagens Dovrebane fra Kleverud fram til litt nord for Espa stasjon. Her kobler vi oss på Pilegrimsvegen, hvor sykkelrute 7 fortsetter videre nordover, sier Braaten.  


Sagt om Mjøstråkk:

Geir Egilsson, leder for Syklistenes landsforening avd. Hamar:
- Før utbyggingen var det dårlige forhold for syklister på denne strekningen. Nå kan man sykle i fred for biler, og det blir «lettråkket» med bra kurvatur og stigningsforhold. Dette blir på en måte porten til Hedemarken og det flotte kulturlandskapet, og jeg tror at Mjøstråkk kan bli et løft for sykkelturisme i regionen.

Per Olav Utgaard, formann i Morskogen vel:
- Mjøstråkk har blitt en fantastisk opplevelsesveg som mange gående og syklende allerede har tatt i bruk, og som jeg tror blir til glede for svært mange. Nærheten til Mjøsa mange steder på strekningen er unik i en slik sammenheng.

Margrete Ruud Skjeseth, daglig leder i Hamar og Hedemarken Turistforening:
- Dette blir rett og slett kjempefint!  Jeg gleder meg til å sykle sjøl, og DNT planlegger også fellesturer på strekningen neste år.  Mjøstråkk kommer til å trekke syklister til regionen, og jeg håper på en videreføring nordover når dobbeltsporutbyggingen fortsetter.

Ann Jori Romundstad, seniorrådgiver i Miljødirektoratet:
- Mjøstråkk vil bli til glede for lokalbefolkningen og fremme trivsel og fysisk aktivitet. Jeg tror også at strekningen kan bli attraktiv for innbyggerne i distriktet omkring og kanskje også tilreisende.  Jeg synes det er fint å kunne bidra til dette.

John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll kommune:
- Vi er kjempeglade for tiltaket. Det er flott at den gamle jernbanetraseen kan utnyttes til noe så fornuftig og bra som dette, og vi gleder oss til fortsettelsen når «Vormtråkk» senere vil knytte Eidsvoll sentrum sammen med turvegen langs Mjøsa.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen:

16,8 km med nytt dobbeltspor og 21,6 km med ny firefelts motorveg i felles trasé langs sørenden av Mjøsa. Byggestart var i 2011.

E6 åpnet i desember 2014/juni 2015, dobbeltsporet i desember 2015. Fredag 30. september åpner to mil med lokalvei og den 18,6 km lange turveien «Mjøstråkk».

Total kostnad for Fellesprosjektet er ca. 11,5 milliarder kroner.

Ved Morskogen stasjon får syklistene et møte med det gamle stasjonsmiljøet. Her er godshus, stasjonsbygning, noen meter med spor og et kontaktledningsåk bevart. (Foto: Olav Nordli)