Omregulering i Holmestrand

Torsdag 30. april varslet Jernbaneverket oppstart av regulering/omregulering og høring av planprogram av dobbeltsporet gjennom Holmestrand. Dette skjer kort tid etter at reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand - Nykirke ble vedtatt i Holmestrand bystyre. Årsaken er ønsket om høyere hastighet gjennom Holmestrand. Planen vil bli behandlet iht. den nye PBL som trer i kraft 1.juli.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bakgrunn
Planleggingen av parsell 5 mellom Holm og Nykirke startet opp i1993 gjennom fylkesdelplan for jernbanen gjennom Vestfold. I etterkant av dette er det utarbeidet hovedplan og konsekvensutredning i to faser. Dobbeltsporet er lagt inn i kommunedelplaner i de tre berørte kommunene og de berørte kommunene Sande, Re og Holmestrand har nylig vedtatt reguleringsplanene i sine kommuner.   

Bystyret i Holmestrand vedtok reguleringsplanen for nytt dobbeltspor 2. april. I den vedtatte planen har dobbeltsporet en 600 meter lang dagsone langs Holmestrandfjellet som også inkluderer ny stasjon i Holmestrand. Denne løsningen medfører en hastighetsbegrensning på 130 km/t over stasjonsområdet, på grunn av kurvatur ned mot 1000 meter gjennom Holmestrand.  

Strekningen er planlagt med en dimensjonerende hastighet på 200 km/t, men det er ikke mulig å legge stasjonen i dagen uten at dette medfører en hastighetsbegrensning pga. kurvaturen. Denne løsningen er tidligere godkjent ut i fra at alle tog er planlagt å stoppe i Holmestrand.  

Høyhastighet
Prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum forteller at årsaken til endringen blant annet skyldes økt fokus på høyhastighet i samfunnet. - Samferdselsdepartementet har gjennom NTP 2010-2019 bedt oss vurdere ny traseføring forbi Holmestrand stasjon, for å legge til rette for fremtidig høyhastighetsbane, forteller Undrum.  – Vi har derfor startet opp planprosess med sikte på å tilpasse den nye traseen til høyhastighet og dimensjonerende hastighet på 250 km/t. Dette innebærer også at spor og stasjon legges inn i fjellet, fortsetter Stine. Som legger til at denne prosessen nå pågår pararellt med byggeplanarbeidet for å kunne holde fremdriften mot en byggestart på nyåret 2010.  

Konsekvensutredning
Undrum forteller at løsning med stasjon i fjell i Holmestrand er konsekvensutredet tidligere i forbindelse med hovedplanarbeidet og at behovet for utredninger anses i hovedsak å være dekket av tidligere godkjent KU.  

Planprogram og forenklet KU fra 1996 finner du i menyen til høyre.