Omregulering i Holmestrand og Re

Torsdag 6. mai varslet Jernbaneverket oppstart av arbeidet med å endre reguleringsplanene for parsell 5.3 Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen, iht Plan- og bygningslovens §12-8. Det skal etter § 12-3 utarbeides detaljregulering.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er to kommuner som er berørt av omreguleringen, Holmestrand og Re.

Holmestrand kommune

Holmestrand bystyre vedtok reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane og stasjon i fjell, 4. november 2009.

Hensikten med forstående planarbeid er å optimalisere atkomsttunneler, detaljere inngangsområdene til stasjonshallen, kollektivterminaler, sikre midlertidige anleggsområder, beredskapsplass, mv.

Planavgrensing i Holmestrand
Planene fremmes i to faser

Fase 1
Omfatter midlertidig kryss med fv. 313 nord for Holmestrandtunnelen, atkomsttunnel nord og sør til stasjonshall, tversslagstunnel i Holmestrandtunnelen, utvidet anleggsområde og anleggsvei ved Peter Pan.

Fase 2
Omfatter kollektivterminal ved dagens stasjon, områdene utenfor stasjonsinngangene, g/s-veg mellom nordre og søndre inngang, mv.

Re kommune

Re kommunestyre vedtok reguleringsplanen for dobbeltsporet jernbane gjennom Re kommune 17. mars 2009.

Formålet med forestående planarbeid er å tilrettelegge jernbanelinjen for 250 km/t, samt etablere nytt tverrslag ved Helland.

Endringene fra foregående medfører endret linjeføring på hovedtunnel og rømningstunneler. Nytt tverrslag ved Helland medfører mer trafikk i området under anleggsperioden.

Planavgrensning i Re
Hovedtunnelen går fra Holmestrand kommunegrense i nord til dagens krysningsspor ved Nykirke i sør. Planen inkluderer midlertidige anleggsområder i Mulivka og på Fegstad. Rømningstunneler og atkomst til disse lokaliseres ved Almedalen og Helland.

Felles for begge kommuner er at vedtatte planer som blir berørt, oppheves helt eller delvis.

Det er følgende alternativer til å gi uttalelser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet:

Holmestrand
Via www.holmestrand.kommune.no ”Arealplaner til uttalelse”

Holmestrand kommune
Plan – og bygningsavdelingen
postuttak C
3081 Holmestrand

att: Dagfinn Rustad dagfinn.rustad@holmestrand.kommune.no

Re
www.re.kommune.no 

Jernbaneverket
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Pb 217
0103 OSLO

att: Elsebeth Anicken Bakke,tlf. 915 29 402 holmnykirke@jbv.no 

Frist for å sende innspill til reguleringsplanarbeidet er 3. juni 2010.

Kart over planområdet ligger i menyen til høyre.