Ny rømningstunnel til ettersyn

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for rømningstunnel ved Øgarden i Sande.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Se detaljert kart sammen med dokumentene til ettersynsrunden i høyremargenForslag til detaljregulering av ny trase for rømningstunnel ved Øgarden, legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens §12-10.

Se alle dokumentene til saken i høyre margen.

Jernbaneverket legger selv ut planen til offentlig ettersyn ihht §3-7. Planen er utarbeidet som detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven § 12-5, § 12-6 og § 12-7.

Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane ble vedtatt av Sande kommunestyre 23.09.2009. I vedtatt reguleringsplan ligger inne en rømningstunnel som ikke lenger oppfyller krav til maks1000 meter mellom rømningstunneler.

En endring av selve tunnelløpet vil kunne oppfylle dette kravet, men rømningstunnelen vil bli svært langt. Jernbaneverket ønsker derfor å vurdere en ny trase for rømningstunnelen.

Hensikten med forestående planarbeid er å sikre areal til ny plassering av rømningstunnel R1, beredskapsplass og atkomstvei fra tunnel til offentlig veinett.
Planforslaget inkludert beskrivelse, plankart og bestemmelser er sendt ut til berørte parter, og kan ellers finnes på: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen og www.sande.kommune.no.

 

Merknader til planforslaget kan innen 29. mai 2012 rettes skriftlig til:

Jernbaneverket Utbygging v/ Roy Henrik Knudsen, knuroy@jbv.no, tlf. 986 11 925.