Holmestrand: reguleringsplan til offentlig ettersyn

Holmestrand kommune vedtok i møte 25.08.2010 å legge ut reguleringsplan for Vestfoldbanen Holm – Nykirke til offentlig ettersyn. Områdene som skal reguleres er dagsone og tverrslag i sentrum og ved "Peter Pan".

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er Holmestrand kommune som legger ut planen til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10 og §12-11.

PlanID 0702-2010-001 Reguleringsplan for Vestfoldbanen Holm – Nykirke, dagsoner og tverrslag i sentrum.
Planen består av 3 deler.
Nordre adkomsttunnel går fra den regulerte stasjonshallens nordre del og munner ut ved eksisterende jernbanestasjon. Tunnelløpet skal brukes som tverrslag og i anleggsperioden kobles på fv. 313 like nord for Holmestrandtunnelens nordre munning.

Søndre adkomsttunnel går fra den regulerte stasjonshallens søndre del og munner ut sør for det gamle politihuset.
 
Det nye tverrslaget JT-R7 ligger inne i fjellet mellom den regulerte jernbanetunnelen og Holmestrandtunnelen (fv. 313) 200 m sør for søndre adkomsttunnel.
 
Midlertidig påkobling fra nordre adkomsttunnel til fv. 313 er i dagsone. Forøvrig er alle disse arealene i fjell. I tillegg til tunnelløpene er det tatt med areal til sikringssoner.

PlanID 0702-2010-002. Reguleringsplan for Vestfoldbanen Holm – Nykirke  - dagsone og tverrslag ved ”Peter Pan”
Ved ”Peter Pan” inngår hele planområdet fra reguleringsplan for «Holmestrand stasjon i fjell. Det vil si arealer til tverrslaget (i fjell) og dagsone som består av dagens fylkesveg, adkomstveg og parkeringsarealer til næringseiendommen «Peter Pan». I tillegg inngår eiendommen gbnr. 10/12 og en sone av LNF-området langs fv. 313 til kommunegrensen mot Re.
 
Omlastningsarealene i overgangen mellom rømningstunnelen og jernbanetunnelen er justert i forhold til gjeldende plan. Rømningstunnelen JR-R8 er forskjøvet ca 20 meter mot sør i enden mot Holmestrandstunnelen for å unngå en støpt konstruksjon inne i fjellet. Denne forskyvningen innebærer en endring av sikringssonens plassering. Dette ligger i fjellet ca under kryss mellom Hvittingfossveien og Ekelundveien.

Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte på Holmestrand fjordhotell mandag 27. september kl. 18.00.

Offentlig ettersyn.
Alt planmateriale er lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i Holmestrand Rådhus. Eventuelle bemerkninger til sakene må være sendt skriftlig til Holmestrand kommune, postuttak C 3081  Holmestrand eller e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no  innen mandag 18.10.2010. Utskrift følger også vedlagt. Bemerkninger kan sendes felles for begge planene.
 
Planene kan ses og bemerkninger også sendes via ”digital plandialog”. Gå til kommunens hjemmeside www.holmestrand.kommune.no  under ”planer til uttalelse”. Finn riktig sak og gå inn på planen. Trykk ”mer informasjon” og ”start kartportalen”.

Alt planmateriale er også tilgjengelig i høyremenyen.