Holmestrand: Reguleringsplan for tverrslag ved Fibo på offentig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for tverrslag/rømningstunnel ved tidligere Fibo i Holmestrand kommune, legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane og stasjon i fjell ble vedtatt av Holmestrand bystyre 4.11.2009. Planen inneholdt hovedsakelig arealene inne i fjellet, og det ble samtidig varslet at øvrige arealer skulle omreguleres i en senere fase.

Beslutningen om å legge tilrette for høyhastighetstog på Vestfoldbanen innebar at en måtte ha en stivere linjeføring. Dette førte blant annet til en 12,3 km lang tunnel fra Holm i Sande via Holmestrand til Nykirke.

For å sikre en effektiv fremdrift ved bygging av den lange tunnelen, er det behov for flere angrepspunkter for driving av tunnelen og utkjøring av masse. Det er derfor regulert flere tverrslag(atkomsttunneler) for å ivareta behov for anleggsveier fra tunnelen og ut til offentlig veinett.

Tverrslaget som tidligere er regulert ved Peter Pan (Skoleveien) i Holmestrand, har viset seg å være vanskelig å gjennomføre anleggsteknisk. Det er blant annet dårlige geotekniske forhold er en må krysse eksisterende bane. 

Jernbaneverket har derfor vurdert en alternativ løsning for tverrslag/rømningstunnel sørøst for Fibo tomta. Det er reguleringsplanen for denne løsningen som Jernbaneverket nå legger ut til offentlig ettersyn (iht. §3-7).

Høringsperioden er 26.02.2011 - 09.04.2011. og Jernbaneverket inviterer til

Åpent informasjonsmøte, onsdag 30. mars kl. 18, på Holmestrand fjordhotell.  

I tillegg til at reguleringsplanforslaget med tilhørende bestemmelser er tilgjengelig på www.jernbaneverket.no, vil de også være tilgjengelige på www.holmestrand.kommune.no og på 
Holmestrand kommune
Servicetorget
Rådhusgata 11
3081 HOLMESTRAND

Frist for merknader til planen er 9. april 2011.

Eventuelle merknader kan sendes til:
Jernbaneverket Utbygging
PB 217 Sentrum
0103 OSLO
Att: Elsebeth Anicken Bakke (tlf. 915 29 402)
E-post: holmnykirke@jbv.no

Merknader kan også sendes via:
www.holmestrand.kommune.no
Under Aktuelt, velg Plandialog - Arealplaner.