Ga fisken flyttesjokk

I sommer skal Bane NOR stabilisere grunnen i et område ved Skjervikbekken i Holm i Vestfold. Det skal fylles på store mengder masser, og deler av bekken må legges i rør. Da må fisken i gytebekken tas vare på.

To år gammel sjøørret hentet opp fra Skjervikbekken. De største var rundt 10 cm lange. Foto: Eivind Haugan, Bane NOR

Skjervikbekken er en relativt uanselig bekk, men er viktigere enn den ser ut. Her kommer nemlig sjøørreten for å gyte, og det er ikke så mange slike steder i Oslofjorden. Nå skal deler av bekken legges i rør, og da må fiskeyngelen sendes til annen bopel.

- Det er en viktig bekk for sjøørreten, ja, forteller Eivind Haugan fra Bane NOR-prosjektet Holm-Nykirke.
- Men den ligger dessverre på et sted der vi skal utføre en jobb.

Prosjektet er på det nærmeste ferdig, togene går på det nye dobbeltsporet, og Holmestrand stasjon er for lengst tatt i bruk. Men det som gjenstår er å etablere en ekstra støttefylling for å stabilisere området.
- Vi måtte redde fisken før vi begynte å jobbe, og da måtte vi gi den et aldri så lite sjokk, sier Haugan.

El-fiske

Metoden som ble brukt for å flytte fisken er velkjent og godt utprøvd; elektrisk fiske, eller el-fiske. Det betyr å bruke et elektrisk fangstapparat som bruker pulserende likestrøm for å bedøve fisken. Den kan da enkelt fanges opp og flyttes til et annet sted.

- Skjervikbekken er egentlig to bekker med felles utløp i sjøen, så det var relativt enkelt å flytte fisken, forteller Eivind Haugan.
- Først bedøvet vi dem med strøm, så foretok vi en telling, og så ble de satt ut i det andre bekkeløpet. Det gikk veldig greit. Så snart arbeidene er ferdigstilt kan fisken igjen bevege seg opp til sitt vante gytested.

 El-fiskere med utstyr til å bedøve fisken. Gummistøvler er viktig! Foto: Eivind Haugan, Bane NOR

Arbeidene

Deler av Skjervikbekken er allerede lagt i rør av prosjektet. Nå må det gjøres en jobb med å stabilisere en større del av området, og 100 meter til av bekken må i rør. Disse arbeidene begynner så smått denne uken, og kommer til å vare i et par måneder.

- Det første vi gjør er å sikre at vi ikke forurenser, så vi setter opp en siltgardin ved utløpet, sier Haugan.
- Vi må også etablere en anleggsvei ned til bekken. Så kan vi begynne å grave ut, få på plass røret og fylle opp dalen med løsmasser.

I alt skal 7.000 m3 med masser på plass over bekken, i et dekke på mellom 3 og 4.5 meter. Massene kommer fra Holm-Nykirke-prosjektet, og skal bare kjøres noen hundre meter fra det gamle riggområdet på Holm.

- Vi må ut på Riksvei 313 og kjøre rundt 500 meter, så de trafikantene som bruker denne veien vil merke økt trafikk over sommeren, forteller Haugan.
- Vi er ferdige utpå sensommeren, og da skal vi rydde etter oss og gjøre alt klart så sjøørreten kan komme tilbake.

En håndfull ett år gamle sjøørreter. Disse skal leve i bekken et år til før de søker ut til havet. Foto: Eivind Haugan, Bane NOR