Holmestrand: Gedigen oppryddingsjobb ute på anbud

Det bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm og Nykirke. Strekningen som går forbi Holmestrand, legges inn i fjell. Når denne tas i bruk, gjenstår en gedigen oppryddingsjobb i den ca. 15 kilometer lange gamle traseen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Entreprisen har fått navnet «UHN38 Tilbakeføringsentreprisen»
og konkurranse for prekvalifisering ligger nå på Doffin:
https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-052958.
Fristen for kvalifikasjon er 12. april, så med påsken rett rundt hjørnet, gjelder det å «raska på» hvis man vil være med i konkurransen.

Hva skal gjøres?
Entreprisen omfatter nedbygging av dagens jernbanetrasé når nytt dobbeltspor mellom Holm og Fegstad blir tatt i bruk. Noe skal bli turvei, noe skal tilbakeføres til jordbruk osv. I tillegg skal alle jernbanetekniske installasjoner fjernes og en del bruer rives. Dette er en jobb verd flere titalls millioner kroner.

Her skal entreprenør bare fjerne de jernbanetekniske installasjonene.
Foto: Anne Mette Storvik

Mange hensyn å ta
Arbeidet foregår dels i et tett befolket byområde, med hus tett opptil anleggsområdet.  Dårlige grunnforhold gjør at det er relativt strenge restriksjoner på hvordan arbeidet kan utføres.
- Denne jobben krever en entreprenør med omtanke og forståelse for det å jobbe i et tett befolket område. I kontrakten er det både grunn-, terreng- og jernbanetekniske arbeider, i tillegg til riving av både stål og betongbruer, så det kreves en bred kompetanse hos entreprenøren. Her er mange hensyn å ta, både til naboer og bygninger, konstaterer prosjektsjef Knut Edmund Knutsen.

En av bruene som skal rives.Foto: Anne Mette Storvik

 Utdrag av oppgavene:
• riving/demontering og fjerning av all jernbaneteknikk
• riving av to stålbroer, én stor betongbru og én mindre betongbru
• riving av en gangkulvert i Holmestrand 
• etablering av ca. 6,5 km turvei 
• riving av signalteknisk hus 
• nedbygging av riggområder og reetablering til jordbruk/skogbruk
• remerking av kryss på fv. 313 ved Holm
• grøfting og opparbeiding av adkomstvei ved Holm