Nabovarsel: Gang- og sykkelvei mellom stasjonsinngangene

I disse dager går det ut nabovarsling i forbindelse med at det gamle jernbanesporet mellom stasjonsinngangene skal gjøres om til gang- og sykkelvei. Planen er å starte i november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Gang- og sykkelveien skal ligge i eksisterende jernbanetrasé mellom nordre og søndre stasjonsinngang. Det blir ikke noe skille mellom gående og syklende.

Langs kirken er det vanskelige grunnforhold som tilsier at eksisterende høyde langs jernbanetraséen bør beholdes. Det har vært viktig å føre gang- og sykkelveien ned slik at den krysser tverrgatene i plan (bruer fjernes). Dette betyr samtidig at gang- og sykkelveien med mindre tilpasninger av sideterreng, ligger i nivå med tilgrensende terreng og boligtomter.

I henhold til plan- og bygningslovens § 21-3. Nabovarsel skal naboer og gjenboere varsles av ansvarlig søker om nye tiltak. Eventuelle merknader skal sendes til søker innen en frist på 2 uker etter at varselet er sendt.

Oppstart november 2016 og forventet ferdigstillelse april 2017.

Tegninger og detaljer på gang- og sykkelveien er lagt ut til gjennomsyn i ekspedisjonen på rådhuset i Holmestrand. Alle som blir berørt av ombyggingen oppfordres til å gjøre seg kjent med planene.
Rambøll Norge AS, ved Per Arne Dahl, er ansvarlig søker for tiltaket.
Mobil: 900 07 977, e-post: per.arne.dahl@ramboll.no