Stor og spennende kontrakt

Jernbaneverket har nå åpnet for prekvalifisering av jobben med uteområdene foran begge de nye stasjonsinngangene i Holmestrand. Det ventes at kontrakten vil nå et tresifret antall millioner kroner – og i tillegg er det en svært synlig jobb med høy markedsføringsverdi.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Entreprisen har fått navnet «UHN05 Kollektivterminal, Holmestrand stasjon» og omfatter svært så forskjellige arbeid:

 • Midlertidig stasjon med venterom, toaletter og billettautomater (for anleggsperioden)
 • Midlertidig parkering for reisende i anleggsfasen
 • Grunnstabilisering (kalkcementpeler) og drenering av området - omfanget avhenger av parkeringsløsning
 • Riving av den gamle stasjonen og pakkhuset.
 • Bygning for ny varmesentral
 • Plasser for buss-oppstilling og parkeringsplass
 • Innfartsvei og oppstillingsplass for drosjer
 • Kiss & ride for reisende og sykkelparkering under tak.
 • Opparbeiding av forplass og inngang for søndre inngang
 • Fjerning av eksisterende jernbanespor
 • Gang- og sykkelvei på nedlagt jernbanespor mellom stasjonsinngangene
 • Ny beredskapsplass utenfor rømningsvei nr. 12 i Almedalen og lage beredskapsvei på gammelt spor
 • Gjenoppbygging av noen garasjer ved søndre inngang
 • Beplantning

Arbeidet med entreprisen «UHN05 Kollektivterminalen» strekker seg fra «Sjøtomta» i nord (hvor det blant annet blir midlertidige parkeringsplasser i anleggsfasen) til søndre stasjonsinngang. Foto: Anne Mette Storvik.

Tett skjema
Prekvalifisering vil foregå i sommer, frist for å kvalifisere seg som leverandør er 6. august. Konkurransegrunnlaget sendes ut til de kvalifiserte i midten av august. Tilbudsfristen er ikke bestemt ennå, men blir senere i høst. Kontrakt inngås primo januar 2016, og arbeidene skal starte opp allerede i februar 2016. Jobben skal være ferdig utført i overgangen mai -juni i 2017.

Forbehold angående P-løsning
Jernbaneverket har tatt utgangspunkt i at det blir flateparkering nord for kollektivterminalen. Det blir en opsjon i anskaffelsen vedrørende parkeringsløsningen, i tilfelle det det kommer offentlig krav om parkeringshus. Kommer dette kravet, så vil byggingen av dette, og arbeidene på arealet nord for kollektivterminalen, prosjekteres på nytt og lyses ut som en egen entreprise. Konkurransegrunnlaget beskriver nærmere hvordan et mulig offentlig krav kan påvirke anskaffelsen og kontrakten

Ekstra, EKSTRA forsiktig
–Dette er en spennende entreprise som vil berøre mange mennesker både under anleggsfasen og når den blir ferdig, konstaterer Kathrine Abrahamsen, prosjektingeniør i Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik.Hovedparten av jobben skal gjøres mens det ennå er togdrift på eksisterende spor. Dette betyr at entreprenøren må ha spesiell oppmerksomhet på sikkerhet og daglig tilrettelegging for togkundene.

Entreprenøren skal lage faseplaner, og endringer skal varsles to uker i forveien til Jernbaneverket. Når det skal lages gang- og sykkelveg mellom stasjonsinngangene, må entreprenøren være svært forsiktig fordi det er registrert kvikkleire.

Dessuten blir det arbeidet nært fire fredede bygninger som anses som kulturminner: kirken, politistasjonen, fattighuset og Holstgården. Her må det gjøres spesielle sikkerhetstiltak i forkant av arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
–Tilbydere anbefales å starte arbeidet i godt tid før tilbudsfrist. Tilbud kan sendes flere ganger og revideres helt opp til tilbudsfrist, opplyser Kristin Andresen, kontraktrådgiver i Jernbaneverket. Foto: Jernbaneverket.

Nyttige fakta

Jernbaneverket benytter KGV Anbud og Kontrakt til kunngjøring og gjennomføring av konkurranser. Konkurransegjennomføringsverktøyet kalles også Complete Tender Management (CTM). For å levere tilbud må du benytte systemet. Registrering er gratis. Saksnummer hos oppdragsgiver 2015 02546. Kontaktperson: Kristin Andresen, telefon: +47 909 82 520 Doffin referanse: 2015-134796

 

 

 

 

 

 

 

 
Fakta om Holm - Nykirke

 • Lengde 14,2 km
 • 12,3 km i tunnel. 
 • Kostnad: 6,3 milliarder 2015-kr. 
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen). 
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene. 
 • Dobbeltsporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil. 
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom). 
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. ◦ Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred. 
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter. 
 • Plattformene blir 250 meter lange. 
 • 26 planoverganger nedlegges. 
 • Økt kapasitet. 
 • Redusert reisetid med 5 minutter.