Ingen bemerkninger fra Arbeidstilsynet

Etter dødsulykken på Holm-Nykirke prosjektet i oktober, gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos Jernbaneverket. Konklusjonen ble at Jernbaneverket har oppfylt sitt ansvar som byggherre og hovedbedrift.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Når det gjelder arbeidsgivers ansvar, er saken noe mer komplisert.
Skanska Norge AS er hovedentreprenør, og de leide inn firmaet Øyan & Schie Fuging AS som underentreprenør.
Øyan & Schie Fuging AS leide inn arbeidstakere fra Skiptvet Blikk AS, som opptrer som bemanningsforetak, og de har igjen leid inn arbeidstakere fra Ventor Energi Sp z.o.o.

Arbeidstilsynet vil vurdere om Skanska, Øyan & Schie og Skiptvet Blikk har etterlevd bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det samme vil de gjøre med eier (Utleiexperten AS) og utleier (A W Blikk og Ventilasjon AS, også kalt Østfoldlift) av liften.
Alle disse vil få egne rapporter.

Flere årsaker til ulykken
Arbeidstilsynet konkluderer med at den direkte årsaken til ulykken, var at den forulykkede betjente liften feil. Imidlertid peker Arbeidstilsynet på flere mulige, medvirkende årsaker til ulykken:

A) Liften var satt opp etter ANSI-standard som gjør det mulig å kjøre liften samtidig som kurven heves eller senkes, og at overlastvernet ikke virker. Hvis dette hadde vært i orden, kunne ikke arbeideren ha utført den farlige manøveren. Utfallet dersom han likevel skulle kommet i klem, kunne blitt mindre alvorlig.
B) Personlig verneutstyr: Det kjemiske produktet som ble brukt (en primer) er klassifisert som farlig, og damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Arbeidstilsynet legger til grunn at åndedrettsvern skulle vært anvendt. Arbeiderne brukte bare støvmaske.

C) Arbeideren hadde jobbet ca. 50 timers arbeidsuke da ulykken skjedde. Dette er belastende, men lovlig.

Arbeidstilsynet påpeker at arbeid i tunnel er krevende med dårlig luft og dieseleksos. Løsemidlene fra primeren kan ha ført til døsighet og svimmelhet. Dette er enkeltfaktorer som samlet sett kan ha ført til at den forulykkede kan ha blitt sliten og uoppmerksom.

Tiltak i Jernbaneverket
I etterkant ble det tatt en stikkprøve på et par lifter som var i bruk på Vestfoldbanen, og det viste seg at liftene var tuklet med. Deretter kontrollerte man alle personliftene på hele Vestfoldbanen.

Les mer om Jernbaneverkets storkontroll av personlifter

Les mer om Jernbaneverkets tiltak og læring etter ulykken