Uenighet om parkering

Holmestrand kommune og Jernbaneverket er uenige om hvorvidt det bør bygges flateparkering eller parkeringshus på Holmestrand stasjon. Nå avgjøres saken av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette er saken
Det er i dag ca. 195 p-plasser i området rundt Holmestrand stasjon. Kort oppsummert er Jernbaneverket og Holmestrand kommune uenig om hvor mange parkeringsplasser som trengs i fremtiden.
I februar 2013 fremmet Jernbaneverket sitt forslag til reguleringsplan for nye Holmestrand stasjon med flateparkering med 226 plasser. I tillegg omfatter planforslaget ny bussterminal, to stasjonsinnganger med forplasser og gang- og sykkelveiforbindelser. Jernbaneverket bidrar også til etablering av heis fra boligområdene på Holmestrandsfjellet og ned til stasjonen. Bystyret i Holmestrand aviste forslaget og fremmet i stedet et forslag til reguleringsplan hvor de ville ha parkering i minst to plan, med minimum 342 parkeringsplasser. Jernbaneverket fremmet innsigelse. Partene har ikke kommet til enighet. Saken skal derfor avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor behandlingen kan ta inntil åtte måneder. Samferdselsdepartementet har gitt en uttalelse til saken.

Overordnede føringer for samfunnet sier at det skal legges til rette for gange, sykling og kollektivtransport. Dette er et nasjonalt mål, og ført videre nedover i lokale planer (f. eks regional plan for bærekraftig arealpolitikk).  Jernbaneverket mener det blir feil å legge til rette for økt bilbruk gjennom å øke muligheten for parkering, før man har forsøkt andre og mer miljøvennlige virkemidler.

Jernbaneverket mener at kollektivterminalen, sykkelparkeringen og heisen vil redusere behovet for parkeringsplasser. Dette forutsetter naturligvis en bevisst satsing på bussruter som korresponderer med togavgangene.

Det vil ikke bli flere togavganger på Vestfoldbanen før den er ferdig utbygd i 2024. Jernbaneverket er enige i at Holmestrand stasjon da vil få flere reisende, men vi synes ikke det er lurt å binde opp verdifulle arealer i sentrum til et parkeringshus før behovet er avklart.

Bygging av parkeringshus er ikke en del av Jernbaneverkets ansvarsområde. Det er ikke penger i Holm-Nykirke prosjektet til noe parkeringshus – pga dårlig grunn vil det kunne bli  rundt 100 millioner kroner.

Hvem parkerer?
Rambøll analyserte i 2012 parkeringssituasjonen ved Holmestrand stasjon.
• Av de ca 195 plassene, var 90-95 % belagt.
• Av de som reiste med tog fra stasjonen, var 45 % bilførere.
• 66 % av bilførerne kom fra Holmestrand, 34 % kom fra nordre deler av Horten eller Re kommune.
• Når det gjelder bilførerne fra Holmestrand, kom 45 % fra boligområdene på “fjellet”, mens 11 % kom fra sentrum.
• I dag er det ingen parkeringsreduserende tiltak som oblat eller avgiftsparkering.

Beregnet behov
En tilsvarende undersøkelse i Tønsberg viser at ca. 11 % av de reisende kjører til stasjonen og parkerer der. Dersom man kan få ned bilførerandelen i Holmestrand til 30 %, vil planlagt antall parkeringsplasser være tilstrekkelig – selv med mer enn dobbelt så mange togtrafikanter som i dag. Dette forutsetter altså at flere må komme seg til stasjonen ved å sykle eller gå (noe fjellheisen bidrar til), eller med buss.

Fremtidig utvikling
Jernbaneverket hadde utviklet en fleksibel planløsning, hvor parkeringsområdet på sikt kunne inngå i en fremtidig bymessig utnyttelse av arealet, eventuelt et P-hus eller parkering i kjelleretasjer med næring eller bolig i etasjene over.
Reguleringsforslaget til Holmestrand kommune med parkeringshus vil binde opp arealbruken på stasjonsområdet. Jernbaneverket mener en slik arealbruk ikke samsvarer med å styrke et viktig kollektivknutepunkt og ønsker at kommunen starter en områderegulering som legger til rette for større grad av fortetting rundt Holmestrand stasjon. 

Forslag til løsning
For å imøtekomme kommunens bekymring om manglende parkeringsdekning gav Jernbaneverket følgende forslag til reguleringsbestemmelse:
”Ved endelig åpning av jernbanestasjonen skal det være minimum 220 parkeringsplasser tilgjengelig for togreisende. Jernbaneverket skal på ordinær virkedag på samme tidspunkt årlig frem til 2025, foreta registeringer av parkeringsplassens belegg. Jernbaneverket har selv ansvar for å velge og iverksette tiltak som vil øke tilgang på parkeringsplasser for togreisende når belegget på parkeringsplassen overstiger 80 %.”
Holmestrand kommune avviste forslaget i et meklingsmøte hos Fylkesmannen.

Kostnader
Det er ekstremt dårlige grunnforhold på tomten og det vil bli nødvendig med omfattende og komplisert forsterking av grunnen, uansett om det kun etableres som et p-hus i to etasjer. Kostnader for etablering av parkeringshus vil anslagsvis være 3-400.000,- kroner pr. parkeringsplass, dvs. en totalkostnad på rundt 100 millioner kroner.

Må jobbe videre
Åpningen av stasjonshallen og flyttingen av togtrafikken skal skje høsten 2016. Uteområdene kan først opparbeides og gjøres ferdig etter dette. På tross av manglende reguleringsvedtak må arbeidene med utarbeidelse av byggeplan settes i gang i disse dager, for å sikre utlysning av konkurransegrunnlag senest i februar/mars 2015. Byggeplanen vil bli utarbeidet på grunnlag av jernbaneverkets reguleringsplanforslag, dvs. flateparkering.

Konsekvens
Et eventuelt krav om å bygge et parkeringshus vil forsinke og fordyre prosjektet i vesentlig grad. I verste fall vil Holmestrand stasjon bli åpnet og måtte fungere med dagens parkering og utomhusanlegg frem til det foreligger et stortingsvedtak og bevilgninger til et parkeringshus slik Holmestrand kommune krever.

Befaring
17. september 2014 møttes Jernbaneverket, Holmestrand kommune, Fylkesmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å utveksle argumenter, og å ha befaring ved Holmestrand stasjon.

 

Til stede på møtet 17. september var:
Jernbaneverket: prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum og plan- og teknikkdirektør Anne Marstein.
Holmestrand kommune: ordfører Alf Johan Svele, rådmann Thor Smith Stickler, plansjef Svend Bergan Grane og by- og arealplanlegger Peder Lalim.
Fylkesmann Erling Lae var møteleder, og han hadde med seg Per Ivar Syrstad.
Saksbehandler Marit Tofte representerte planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Knut Wedde kom fra kollektiv-, transport- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. (Kilde: Jarlsberg Avis)