Nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke

Et nytt steg på veien til en moderne Vestfoldbane, er bygging av nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke. Reguleringsplanarbeidet ble påbegynt høsten 2007 og det planlegges for byggestart på delstrekningen Holm - Holmestrand ved årsskiftet 2010/2011.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dagens situasjon

Dagens bane fra Holm til Nykirke er 16, 7 km lang, og er preget av dårlig kurvatur og lav standard. Linja går gjennom rasutsatte partier med utglidingsfare pga dårlige grunnforhold. Den dårlige standarden gir lav fremføringshastighet på denne delen av Vestfoldbanen.


Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke, vil gi gevinst i form av redusert reisetid, økt kapasitet og punktlighet for regiontrafikken, samt redusert vedlikeholdsbehov knyttet til fjellskjæringer og dårlige grunnforhold.

Fakta: Holm - Holmestrand - Nykirke:

 

 • Lengde 13,6 km
 • 11,9 km i tunnel
 • 26 planoverganger nedlegges
 • Økt kapasitet
 • Reisetid reduseres med 5 min
 • Antatt anleggsstart ved årsskiftet 2010/2011 (avhenger av at Stortinget bevilger nødvendige midler)

Klikk på linken oppe til høyre for en større versjon av kartet over hele traseen. Stiplet linje illustrerer hvor tunnelene går.Den nye traseen

Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke er delt i to parseller. Parsell 5.2 Holm-Holmestrand og parsell 5.3 Holmestrand-Nykirke.

Holm - Holmestrand har en anleggslengde på 8,1 km. hvorav 6,4 km vil gå i tunnel. Banen knytter seg til dobbeltsporet ved Holm, sør for Sande. Etter ca. 1100 meter går banen inn i Ramberg tunnel. Tunnelen kommer ut rett nord for Holmestrand stasjon.

Det bygges et midlertidig spor til Holmestrand stasjon og eksisterende linje sørover i påvente av at resten av strekningen til Nykirke bygges ut.

I Holmestrand blir det en 600 meter lang dagsone langs Holmestrandfjellet. Her bygges også nye Holmestrand stasjon. Ny stasjon bygges i samband med utbygging av Holmestrand-Nykirke, og stasjonen plasseres delvis i dagens veibane rett ved utløpet til Holmestrand tunnelen.

Fra Holmestrand til Nykirke går banen inn i Grette tunnel som er ca. 5,5 km lang. Den nye banen knytter seg til kryssingssporet på Nykirke ved utløpet av tunnelen.

Stengning av Holmestrandtunnelen

Den nye jernbanetunnelen legger seg under den nordre delen av Holmestrandtunnelen, og vil derfor beslaglegge deler av denne. Banen går inn i fjellet under vegtunnelen og fortsetter et kort stykke under vegtunnelen før banen går ut i egen trasé.

Den delen av tunnelen som berøres av jernbanen kan ikke lenger benyttes til biltrafikk, det er derfor behov for å finne alternativ beredskapsveg gjennom Holmestrand. Jernbaneverket samarbeider med Statens vegvesen og Holmestrand kommune for å finne en løsning på dette.

Foreløpig illustrasjon av ny Holmestrand stasjon."Nye Holmestrand"

 Foreløpig illustrasjon av ny Holmestrand stasjon.
Dagens jernbanetrasè går igjennom Holmestrand sentrum og beslaglegger arealer sentralt i byen. Disse områdene kan frigjøres til for eksempel byutvikling når det nye dobbelsporet tas i bruk. Hva den nedlagte linjen skal benyttes til, blir avgjort i dialog med kommunen. Det er bl.a. foreslått å benytte deler av trasèen som gang/sykkelvei.

I tilknytning til dagsonen langs Holmestrandfjellet blir nye Holmestrand stasjon bygget. Den nye stasjonen vil bli en utvidelse av dagens stasjonsområde og det blir mulig å samle kollektivtransporten på ett sted.

Holmestrand kommune ønsker en løsning der den nye stasjonen blir en kollektivterminal som integrerer buss, tog, taxi, parkering og kiss– and–ride, og det er dette som er utgangspunkt for Jernbaneverkets utarbeidelse av planer for stasjonsområdet.

Planer og fremdrift

Arbeidene med detalj- og reguleringsplanlegging startet opp høsten 2007. Det tas sikte på at ferdig forslag til reguleringsplan oversendes til de berørte kommunene høsten 2008.

Antatt byggestart for Holm-Holmestrand er ved årsskiftet 2010/2011, mens Holmestrand – Nykirke antas påbegynt ved utgangen av 2011.

Planprosessen Holm-Nykirke

 •  Hovedplan med tilhørende konsekvensutredning ble godkjent i 2000
 • Godkjente kommuendelplaner for prosjektet i de berørte kommunene
 • Detaljplan/reguleringsplan oppstart høst 2007
 • Utarbeiding av byggeplan kan påbegynnes i 2008/2009
 • Antatt byggetid Holm – Holmestrand 2010 - 2013
 • Antatt byggetid Holmestrand – Nykirke 2011 - 2014

Kontakt prosjektet

 Informasjonskonsulent/nabokontakt
Trine Bratlie Evensen
E-post
Telefon: 913 26 266


Prosjektleder
Stine Ilebrekke Undrum
E-post
Telefon: 975 29 310


Prosjekteringsleder
Håkon Bratlien
E-post
Telefon: 916 56 276