Fakta og historikk

Prosjekt Holm-Nykirke åpnet for trafikk 28. november 2016. Parsellen består av 14,3 kilometer dobbelsporet jernbane, dimensjonert for hastighet opp til 250 kilometer i timen. 12,3 km av strekningen er i tunnel, og Holmestrand stasjon ligger inne i en spektakulær fjellhall.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke vil gi gevinst i form av redusert reisetid, økt kapasitet og ikke minst bedret punktlighet for regiontrafikken. I tillegg vil det bli redusert vedlikeholdsbehov 

Nye Holmestrand
Den gamle jernbanetraséen gikk igjennom Holmestrand sentrum og beslagla arealer sentralt i byen. Disse områdene kan frigjøres til for eksempel byutvikling når det nye dobbelsporet tas i bruk. Hva den nedlagte linjen skal benyttes til, blir avgjort i dialog med kommunen.

Ny stasjon inne i fjellet
Den nye stasjonen for Holmestrand ligger inne i fjellet. 
Se egen sak/side om stasjonshallen.

Fjellheis

En heis skal frakte passasjerer fra toppen av fjellet ned til stasjonen, og kan sees som en tredje inngang. Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Kommunen er byggherre, og skal ha driftsansvar for heisen.
Se egen sak/side om heisen

Fakta om Holm - Nykirke
 • Lengde 14,3 km dobbeltspor.
 • 12,3 km i tunnel.
 • Dimensjonert for 250 km/t.
 • Kostnadsramme: 6,6 milliarder 2016-kr.
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Dobbelsporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil.
 • Ny stasjon inne i Holmestrandfjellet.
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Fjellheis på 70 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • 26 planoverganger nedlegges.
 • Økt kapasitet.
 • Ny kollektivterminal
 • Redusert reisetid med 5 minutter.
 • Anleggsstart sommeren 2010.
 • Åpnet for trafikk 28. november 2016.

 

Fakta om himlingen i stasjonshallen
 • Over 1000 tonn stål i taket
 • 3 km hovedbærestål (HEA 360)
 • 686 skreddersydde opphengsstag
 • 7363 plater over spor 
 • 970 plater over plattform 
 • Totalt: 8333 plater = 11 400 kvadratmeter
 • 33 000 skruer til platene i taket
 • Minst 150 000 skruer og bolter i hele himlingen
 • Del av «Innredningsentreprisen» på 317 mill. kroner
 • Hovedentreprenør: HENT AS
 • Entreprenør for bærestålet: Hollandia
 • Entreprenør for himling-platene og blikkenslagerarbeid: ZND Nedicom

 

Fjellheisen
 • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
 • 70 meter fra topp til bunn
 • 30 sekunders heistur
 • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
 • Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
 • To heiser, hver på 1,9 x 2,1 meter 
 • Det blir gratis å bruke heisen
 • Heisen skal følge stasjonens åpningstid (antakelig 05.00-01.00)

 

Historikk

Vestfoldbanen kjører i samme trasé som i 1881. Den gang bygde man jernbane lags vann og elver og rundt fjell. I dag må jernbanelinjene være rettere for at togene skal kunne holde høyere hastigheter.

Vestfoldbanen åpnet som smalsporet bane mellom Drammen og Larvik i 1881. Den fikk normal sporvidde i 1949, og ble elektrifisert i 1957. Banen har nådd sin kapasitetsgrense.

 

 

Den gamle banen fra Holm til Nykirke var 15,1 km lang, hadde mange krappe svinger og lav standard. Linja gikk i et område utsatt for ras, og det var utglidingsfare på grunn av dårlige grunnforhold. Den dårlige standarden ga lav hastighet og store vedlikeholdsutgifter. Foto: Anne Mette Storvik.

I starten ble det lagt opp til at byggingen av nytt dobbeltspor skulle gjennomføres i to etapper: Først fra Holm til Holmestrand, så videre fra Holmestrand til Nykirke. Den planlagte stasjonen skulle moderniseres og ligge i dagen.

Så fikk Jernbaneverket i oppdrag av Samferdselsdepartementet å planlegge en bane hvor tog kunne kjøre i høy hastighet, 250 kilometer i timen. I den opprinnelige planen var det ikke mulig å kjøre mer en 130 kilometer i timen på grunn av kurvaturen. Man besluttet å bygge det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke sammenhengende, og med en helt ny stasjon inne i Holmestrandfjellet.

Reguleringsplanarbeidet ble påbegynt høsten 2007 og det ble planlagt for byggestart ved årsskiftet 2010/2011, men byggearbeidene var allerede i gang sommeren 2010. Den nye parsellen åpnet for trafikk 28. november 2016.