Et krevende prosjekt

Selv om ikke strekningen fra Hell stasjon til Værnes er lang, så innebærer prosjektet to omfattende og kompliserte anlegg. Det skal bygges ny dobbeltsporet jernbanebru over Stjørdalselva og hele stasjonsområdet på Hell skal legges om.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fundamenter for ny dobbeltsporbur er på plass i Stjørdalselva, Selve brubanen er under bygging. (Alle foto: Njål Svingheim)
Den nye brua blir om lag 200 meter lang, og sporet bygges i slak kurve.Høsten 2015 sveiser bruentreprenøren Implenia sammen ståldelene som skal bære brua. Brua er en samvirkebru av stål og betong. Brua består av to stålkasser, en på hver side, tverrstivere av stål monteres mellom stålkassene og deretter støpes brubane av betong. Brua bygges av Implenia og kontrakten er på ca. 110 millioner kroner. Hele prosjektet er beregnet å koste om lag 650 millioner kroner. – Nå har vi produsert for rundt 260 millioner og det betyr nesten halvgått løp, sier prosjektleder John Ivar Mogseth i september 2015.

Mange faser
Prosjektleder John Ivar Mogseth.Den største utfordringen i prosjektet er verken naturkreftene eller grunnforholdene i Stjørdalselva. -Det er alltid krevende å bygge så tett innpå et trafikkert spor, sier John Ivar Mogseth. Strekningen Trondheim – Steinkjer har timesruter, i tillegg kommer togene som skal lenger nordover mot Bodø, og Mo i Rana, godstrafikken og noen tog som skal til Meråkerbanen. - Derfor er vi nødt til å bygge om sporene fordelt på hele 15 byggefaser. Den nye sporplanen for Hell stasjon blir endret slik at sporgeometrien for Nordlandsbanens tog blir vesentlig bedre. I tillegg økes kapasiteten på stasjonen vesentlig.
Stasjonen får tre gjennomgående togspor, to for Nordlandsbanen og ett i retning Meråkerbanen, alle med forbindelser seg i mellom. Det er entreprenøren Veidekke as (tidligere Reinertsen AS) som har 150-millioners-kontrakten på spor, underbygning og plattform. -Høsten 2016 skal trafikken flyttes over på den nye brua, og i desember 2017 planlegges idriftsettelse av hele anlegget, sier prosjektlederen. Nye Hell stasjon, brua over Stjørdalselva og ny sportrase er første del i moderniseringen av «Trønderbanen».

Krevende i elva
-Som alltid på større prosjekter dukker det opp noen overraskelser, forteller prosjektleder Mogseth. Brua har sju fundamenter inkludert landkarene på hver side. Hvert av fundamentene bæres av 24 peler som er rammet ca. 45 meter ned i grunnen under elva. Noen av pelene har det gått helt greit å få ned, mens andre har vært veldig trøblete, forteller han. Vi gjorde jo flere prøveboringer, men likevel fikk vi vansker med å få ned en del av betongpelene. -Hvorfor vet vi ikke helt, men vi antar at vi må ha truffet på større steinblokker. Pelene knakk på ulike lengder, og vi gikk derfor over til stålpeler.
– Vi har også fått demonstrert hvor raskt vannstanden kan stige i elvene her i Trøndelag. -Blant annet på selveste nyttårsaften hadde vi en stri tørn med å sikre anlegget som følge rekordrask økning i vannstanden og mye is. Strømmen på sørsiden er kraftig og vi har fått opptil sju meter dype groper i elvebunnen mens vi har jobbet her. - Disse gropene holder vi nå på med å fylle igjen med sprengstein.

Den gamle brua over Stjørdalselva er fra 1902 og trenger sårt en avløsning. Hastigheten over brua er satt ned til 40 km/t. Av hensyn til vanngjennomstrømmingen skal den gamle brua rives som en siste del av prosjektet.