Nå skal Farriseidet-Porsgrunn kobles inn på jernbanenettet

Nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn skal kobles inn på jernbanenettet og tas til bruk fra 24. september 2018. Vestfoldbanen blir derfor stengt mellom Drammen/Sandefjord og Skien fra 7. august til 24. september.

Nå skal Bane NOR koble det nye dobbeltsporet inn på jernbanenettet. Det nye dobbeltsporet åpner for trafikk mandag 24. september. På bildet ser vi dobbeltsporet fra Paulertjønn til Tjønnemyr, en strekning på ca. 2 km. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Bane NOR har bygd 22,5 km med nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. Det nye sporet vil bidra til at de reisende på strekningen får et nytt og sterkt forbedret togtilbud. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn reduseres med over 20 minutter, og det blir slutt på å bytte fra tog til buss mellom Larvik og Skien, slik de reisende må på nær halvparten av avgangene i dag.

Den nye banen bidrar både til å knytte Vestfold og Grenland tettere sammen, og til å redusere avstand og reisetid mellom Grenland og Oslo. Totalkostnaden for prosjektet er 7,4 mrd. og utbyggingen er gjennomført i samsvar med planlagt fremdrift og kostnad.

Alternativ transport
Som følge av Bane NORs arbeider stenger Vestfoldbanen for togtrafikk mellom Sandefjord og Skien fra tirsdag 7. august til søndag 16. september. Fra søndag 16. september til mandag 24. september, blir det stengt mellom Drammen og Skien, da skal Bane NOR utføre arbeid på kontaktledningsanlegget i Holmestrand, samt annet nødvendig vedlikeholdsarbeid. NSB setter opp alternativ transport. Mer informasjon finner du hos NSB, sjekk også reiseplanleggeren på nsb.no og nsbs app.

Flere anleggsområder

Bane NOR skal utføre arbeider flere steder på Vestfoldbanen, mellom Sandefjord og Borgestad, og på Brevikbanen. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over hvor det skal utføres arbeider mens Vestfoldbanen er stengt. Det kommer til å pågå arbeider alle dager også på søndager, og det må påregnes at det jobbes utover kvelden og natten. Det er ikke planlagt støyende arbeider om natten.Dersom det skal utføres støyende nattarbeider eller andre arbeider som er viktig for omgivelsene å vite om, så vil de berørte bli via SMS. 

Det er ikke alle detaljer som er på plass enda, vi må derfor ta forbehold om at det kan komme endringer i tidspunkt eller omfang.   

Gammel bane Farriseidet-Eidanger

Som vi har skrevet tidligere, så starter arbeidet med å fjerne den gamle banen mellom Farriseidet og Eidanger umiddelbart etter at siste tog har kjørt strekningen natt til 7. august. Dette arbeidet vil pågå ut året, og det skal benyttes skinnegående maskiner så lenge det ligger spor der. Derfor er det fortsatt svært farlig og strengt forbudt å ferdes i sporet.

Vedlikeholdsarbeider Sandefjord - Larvik stasjon/Farriseidet

Sandefjord-Jåberg
7. - 11. august skal Bane NOR bytte skinner på strekningen Sandefjord–Jåberg. Sporet blir pakket med pakkmaskin om natten fra 11. august til 13. august. 

Lauve stasjon og Lågen bru
På Lauve stasjon skal Bane NOR bytte fem master. Arbeidene på Lauve er planlagt utført i tidsrommet 8.-14. august, 22.- 28. august og 5.-11. september.Det skal utføres kontroll og vedlikehold av kontaktledningen mellom Lauve og Larvik i tidsrommet 28. august til 31. august, og det skal utføres vedlikeholdsarbeider på Lågen bru i perioden 13.- 27. august.

Larvik - Farriseidet
Det vil pågå diverse arbeider på strekningen Torstrand-Farriseidet i hele perioden. Det skal trekkes kabler, blåses fiber, kobles i skap, legges lokk på kabelkanaler mm.  

Bane NOR skal fjerne/fylle igjen Fritzøe jernbaneundergang ved ABAX / fylkesvei 303. Arbeidet skal starte opp 17. august og vil pågå til og med 22. august. Dette arbeidet vil medføre noe støy da skinner skal kappes, mur og landkar skal fjernes før det fylles på med masser, deretter skal det bygges ny støttemur på begge sider av sporet, før det fylles på med pukk og nye skinner.

Det kan bli behov for å arbeide om natten, da vil de nærmeste naboene informeres særskilt.
Undergangen som skal fjernes i Larvik er markert med rødt. Illustrasjon: © Kartverket/Bane NOR

Innkobling av nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn

Farriseidet
På Farriseidet har vi det ene koblingspunktet for den nye banen. Her skal ca. 450 meter av dagens spor og kontaktledningsanlegg rives og det skal bygges nytt spor og ny kontaktledning som skjøter sammen ny og eksisterende bane. Inkludert i dette arbeidet er kapping av skinner, fylling av pukk, pakking av spor, bygging av nye føringsveier, etablere nye mastefundamenter mm. I forbindelse med dette vil det i perioden 7.-28. august pågå arbeider døgnet rundt.  

Statens vegvesens arbeider på Farriseidet 
Statens vegvesen skal sprenge ned to bruer mens Vestfoldbanen er stengt. Først skal Bane NOR skal fjerne ca. 130 meter av skinnegangen som ligger under bruene som skal sprenges ned. Bruene skal etter planen sprenges ned 10. august. Når de nedsprengte bruene er ryddet vekk, skal Bane NOR reetablere skinnegangen som ble revet. Dette er planlagt utført 22.- 24. august.

Statens vegvesen skal også begynne med fundamentering av to nye lokalvegbruene som skal bygges på Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå i hele stengeperioden, og det skal jobbes døgnet rundt. Følg med på www.facebook.com/vegvesene18Larvik og https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18larvik for mer informasjon om arbeidene Statens vegvesen skal utføre på Farriseidet.

Her på Farriseidet i Larvik skal ny og gammel bane kobles sammen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Eidanger stasjon 
Sporområdet på Eidanger stasjon skal bygges om, de tyngste arbeidene vil utføres i perioden 11.-18. august.   

Vallermyrene
Det andre koblingspunktet for den nye banen, ligger på Vallermyrene ca. 1 000 meter før Porsgrunn stasjon. Deler av spor og kontaktledning skal rives og bygges på nytt for å koble den nye banen inn på eksisterende bane. Inkludert i dette arbeidet er kapping av skinner, fylling av pukk, pakking av spor, bygging av nye føringsveier mm. Her vil det bli noe nattarbeid fra 9. august til 11. august og fra 15. august til 16. august. 

Her på Vallermyrene i Porsgrunn skal ny og gammel bane kobles sammen. Foto: Jarle Foss for Bane NOR

Porsgrunn stasjon–Borgestad
Det vil pågå diverse arbeider på hele strekningen mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad stasjon.

Gjennomgående arbeider
Det vil bli aktivitet flere steder på det nye dobbeltsporet så lenge banen er stengt. Det skal utføres en omfattende kontroll og uttesting av sikringsanlegget og øvrige tekniske installasjoner, før banen åpner for trafikk. I slutten av perioden blir det også testkjøring med tog.

Brevikbanen

NB! Kalktoget kjører fra kl. 06.00-15.00 (også søndag 26. august) i perioden 23. august til 15. september. 

Det blir aktivitet flere steder på Brevikbanen fram til 24. september. I Ørvik skal det utføres arbeid på to sporveksler, i tillegg skal det legge lokk på kabelkanaler langs hele linja. Brevikbanen har fått nytt signal- og sikringsanlegg som skal tas i bruk 24. september. Før det tas i bruk skal Bane NOR vil gjennomføre sluttkontroll og testing av anlegget. 

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tfl. 930 89 550 (08.00-16.00 mandag-fredag), tkb@banenor.no
Vakttelefon utenfor arbeidstid tlf. 916 56 253