Konkurransen om å få rive den gamle banen er i gang

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet er ute i markedet med sin siste entreprise, tilbakeføring/riving av eksisterende jernbane mellom Farriseidet og Eidanger.

Mange av beboerne i Kjose utenfor Larvik, gleder seg til at jernbanen som går igjennom bygda legges ned. Det gule huset på bildet er den gamle stasjonsbygningen fra den gang Kjose holdeplass het Kjose stasjon. Kjose holdeplass er en av tre holdeplasser som legges ned sammen med eksiterende bane.  
Foto: Foto: Jarle Foss for Bane NOR

Siste kontrakt ut i markedet Bane NOR har invitert et antall entreprenører til å gi tilbud på entreprisen. 11. april arrangerte prosjektet en tilbudskonferanse på prosjektkontoret i Larvik. Det skal være en konkurranse med forhandling, derfor kan vi ikke si noe mer om antall kvalifiserte og antall deltagere i konkurransen. Men vi kan si noe om jobben som skal gjøres.

Oppryddingsjobb
Den eksisterende banen mellom Farriseidet og Eidanger stasjon, en strekning på ca. 31,5 km, skal tilbakeføres. Med tilbakeføring menes fjerning av jernbanetekniske installasjoner og andre installasjoner som ikke er nødvendige når jernbanen avvikles.

Entreprenøren skal fjerne slikt som kontaktledning, master og åk, transformatorer, diverse el. teknisk utstyr samt skinner og sviller, gjerder mv. Ballastpukk og kabler i bakken skal ikke fjernes da en del kabler fortsatt er i bruk.
Bruer skal ikke fjernes. Bruer og tunneler skal avsperres for ferdsel, frem til evt. annen bruk er avklart.  

Det er foreløpig ikke avklart hva den nedlagte jernbanetraseen skal benyttes til. Både Larvik kommune og Porsgrunn kommune har satt i gang prosesser for å avklare om de ønsker å overta arealene og evt. bruke dem til samfunnsnyttige formål.  

Kort og hektisk Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien, fra 7. august til 24. september, for å koble inn det nye dobbeltsporet som bygges fra Farriseidet til Porsgrunn. Rivejobben skal etter planen i gang ca. to uker etter at banen stenges, fordi at Bane NOR Infrastruktur skal bruke de to første ukene til å hente ut alt utstyr som kan gjenbrukes før rivearbeidene starter. 

Rivearbeidene må utføres med skinnevegmaskiner, og alt annet utstyr skal fjernes før skinner og sviller fjernes til slutt. Eksempler på utstyr som skal fjernes, 64 km skinner, 30 500 betongsviller, 27 500 tresviller, 35 stålmaster, 6 betongmaster, 680 tremaster, to planoverganger med vegsikringsanlegg, 12 planoverganger med grinder mm. Det er en omfattende jobb som skal gjøres, og arbeidene skal etter planen være ferdige innen utgangen av 2018.  

NB! Selv om det ikke går persontog på banen etter 7. august, vil det ikke være trygt å gå i traseen før sporet er fjernet. Så lenge rivearbeidene pågår vil det kjøres arbeidsmaskiner på sporet helt til det fysisk blir fjernet.