Farriseidet-Porsgrunn åpnet byggeplassen for SHA-dagene 2017

Åpne byggeplasser er del av SHA-dagene 2017 om arrangeres for byggherrer, prosjekterende, koordinatorer og entreprenører. I år var Farriseidet-Porsgrunn et av prosjektene som åpnet byggeplassen for deltagerne.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ivrige deltagere lyttet og stilte spørsmål til Bane NOR da de var med på åpen byggeplass. Her fra Herregårdsbekken der det ble påvist blå-asbest i forskjæringen.
Foto: Emilie Enger-Aas, Bane NOR

Tema for årets SHA-dager var «Hvordan påvirker valgene i planleggings- og prosjekteringsfasen hverdagen på en byggeplass?» Og hvordan kan erfaringsoverføring mellom aktører og faser bli bedre?

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet tok denne utfordringen på strak arm, og de kom raskt opp med aktuelle selvopplevde saker som kunne presenteres for rådgiverne. SHA-rådgiver Vebjørn Myhr, HMS-leder Mari Anne Aker og prosjekteringsleder jernbaneteknikk Emile Enger Aas, tok i mot 12 deltagere på anleggsriggen på Solum utenfor Larvik. 

Funn av krokidolit (blå-asbest) i fjellet
HMS-leder i Utbygging Vestfoldbanen, Mari Anne Aker, fortalte om funn av mineralet krokidolit (blå-asbest) i forskjæringen til Storbergettunnelen i Porsgrunn. I januar 2013 gjorde to hobbygeologer entreprenør NCC oppmerksomme på at det var forekomst av krokidolit i fjellskjæringen de holdt på å sprenge i.

Arbeidene ble stanset og det ble satt i gang vernetiltak etter råd fra Arbeidstilsynet. Det ble kun et par uker stans i arbeidene før produksjonen kunne starte opp igjen. Heldigvis var det bare et lite felt i forskjæringen som hadde disse forekomstene, så når selve tunneldrivingen var i gang, så var det ikke lenger en utfordring. Les mer om funnet her

Forekomsten var omtalt i den ingeniørgeologiske rapporten og i SHA-plan med tiltak som lå med tilbudsdokumentene og den var merket av på noen av de 250 tegningene som fulgte med tilbudet. Allikevel kom det som en overraskelse for både entreprenør og Bane NOR. Hvordan unngå at dette glipper i fremtiden?

Mari Anne Aker fortalte om hvilke læringspunkter prosjektet har tatt med seg videre fra denne hendelsen, og hun ga råd om hvordan prosjekterende kan fange opp og videreformidle kunnskap som man får tidlig i prosjektet. Et av dem er å utarbeide et SHA-risikoregister med oppfølging og prisbærende poster. Et annet er å sikre overføring mellom KP og KU.

Det ble også en god diskusjon rundt bordet med spørsmål og forslag til løsninger på fremtidige prosjekter.

Fuktproblematikk i tekniske hus
Prosjekteringsleder jernbaneteknikk på Farriseidet-Porsgrunn, Emilie Enger-Aas, orienterte om et problem som har oppstått med tekniske hus som er bygd inne i tunnelene til prosjektet. Under anleggsfasen er det målt mellom 85-100 % luftfuktighet i flere av byggene, hvilket skyldes at det er konstant høy fuktighet i evakueringstunnelene og mangelfull varmetilførsel i husene i anleggsfasen. Dette har vært en medvirkende årsak til at datagulvene har utvidet seg og at enkelte av gulvplatene har flyttet på seg, samt at det har oppstått snublekanter, sklifare og at noe materiell har blitt ødelagt. Flere øvrige tekniske installasjoner, som bl.a. kabelstiger, ventilasjonskanaler og stålbæring under datagulv har heller ikke materialkvaliteten for denne fuktigheten.

Anleggsløsningen ble å sette inn avfukter, som etter hvert ble byttet ut med varmeovn i de byggene det gjelder. Eventuell provvarme kunne også ha blitt punktert ved å ha konstant åpne dører i anleggsfasen. Tiltaket har redusert fuktigheten ned til ca. 65 % og det er innenfor prosjekterte verdier for driftsfasen. Dette er løsninger som er helt vanlig praksis i byggprosjekter. For fremtidige prosjekter bør det settes et høyere fokus på å kartlegge og vurdere i hvilket miljø de tekniske husene skal settes opp i, opp mot gjeldende regelverk. Her må både anleggsfase og driftsfase inngå i vurderingen, samt behov for provstrøm. I tillegg bør det vurderes å rendyrke grensesnittet mellom underbygnings- og elektroentreprisen.

Etter foredragene så bar det ut på befaring, både for å se området der blåasbesten ble funnet, og for å se på de tekniske husene. Det skulle vise seg at det som fenget mest, var å komme inn i Nøklegårdtunnelen. Tunnelen var egentlig ikke en del av planen, men fordi at det tekniske huset som ble befart lå i en av rømningstunnelen til tunnelen, så var det veldig mange som hadde lyst til å ta en tur ut i tunnelen også. Der haglet det med spørsmål om tekniske løsninger, utfordringer og smarte valg. Det kom frem at det er ikke så ofte de prosjekterende kommer seg ut på anlegget, så de syntes dette var veldig lærerikt og interessant. Dagen ble avsluttet med en god og nyttig diskusjon rundt bordet på anleggskontoret.

Fornøyde deltagere
Birgitte Lunde Hartmann fra Norconsult var en av deltagerne på åpen byggeplass. Hun var veldig fornøyd med utbytte av SHA-dagene og syntes det var veldig lærerikt å få komme ut på byggeplassen. Birgitte forteller at da hun og kollegaene oppsummerte dagen, så var de veldig fornøyde med opplegget som møtte dem.

-Vi syntes det var de riktige personene fra Bane NOR som deltok og arrangerte åpen byggeplass, og det var litt synd at ikke var flere deltagere. Gjengen fra Bane NOR var veldig imøtekommende og de hadde veldig god oversikt over prosjektet og anlegget, forsetter Hartmann. Vi vil trekke frem saken om blåasbest som veldig relevant, i tillegg lærte vi masse da vi fikk sett tunnelen fra innsiden, det er veldig nyttig å komme seg ut å se det som bygges med egne øyne. En kontret nyttig erfaring fikk med oss, som egentlig ikke var på agendaen, var bruk av løfteører på betong-lokkene til kabelkanalene i tunnelen. Løfteørene gjør det enklere å legge lokkene på plass, uten at fineren kommer i klem. I tillegg unngår man problemet med lokk som knekker fordi man slipper dem fra lav høyde for å ikke klemme fingrene. Det er helt klart noe å bringe videre til fremtidige prosjekter, avslutter Hartmann.  

Oppsummert så var både gjestene og vertskapet veldig fornøyde med dagen, og vil helt klart anbefale at dette gjøres oftere for å få sikre erfaringsoverføring mellom prosjektene, byggherre, entreprenør og rådgivere.