Fakta om prosjektet

I planene for en moderne Vestfoldbane inngår ny dobbeltsporet bane mellom Farriseidet og Porsgrunn. Reisetiden mellom Larvik og Grenland/Porsgrunn vil med den nye banen reduseres fra 34 til 12 minutter. I tillegg til å oppnå kortere reisetid, blir det nye dobbeltsporet bygd for å bedre punktlighet, sikkerhet, kapasitet og miljøvennlighet når det nye sporet åpner høsten 2018.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den nye banen er markert med hvit på kartet. Stiplet linje markerer tunneler. Den gamle banen er markert med tynn svart linje som går langs Farrisvannet. Illustrasjon: Sweco/Jernbaneverket

Planlagt med enkeltspor
Opprinnelig var utbyggingsprosjektet planlagt med enkeltspor med to 900 meter lange kryssingsspor. Men i NTP 2010-2019 fikk Jernbaneverket (nå Bane NOR) i oppdrag å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge dobbeltspor på strekningen for å tilpasse til økt trafikkvekst, en framtidig sammenkobling med ny Sørlandsbane og mulighet for godstrafikk.

Utredningen konkluderte med at Farriseidet-Porsgrunn bør bygges med dobbeltspor dimensjonert for 250 km/t.

Dagens bane
Dagens bane mellom Farriseidet og Porsgrunn stasjon er 35 km lang. Det er over 30 planoverganger på strekningen, og kun tre av disse er i dag sikret med bom. De resterende er jordbruks- eller skogbruksoverganger som kun er sikret med ubevoktet grind. 

Banen går langs mange rasfarlige partier og rasutsatte tunneler på strekningen mellom Farriseidet og Oklungen. På grunn av det vanskelige terrenget må toget kjøre med redusert hastighet og en rekke togavganger mellom Larvik og Skien er i dag erstattet av busser på grunn av den dårlige kvaliteten på banen.

Ny og moderne bane
Den nye banen mellom Farriseidet og Porsgrunn blir 22,5 km lang og går på tvers av dalstrøk, derfor krysser den over dype daler og går igjenom høye fjell. Det meste, ca. 15 km, blir lagt i syv tunneler som inngår i prosjektet.
I tillegg skal det bygges ti bruer og flere store fyllinger langs den nye dobbeltsporede banen som dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t.

 

  Lengdeprofil med bruer og tunneler mellom Farriseidet og Porsgrunn. Illustrasjon RedInk/Jernbaneverket Klikk på kartet for å se større bilde.

Ny bane innebærer at alle planloverganger mellom Farriseidet og Porsgrunn blir fjernet. Det blir heller ingen stoppesteder mellom Larvik og Porsgrunn når den nye banen tas i bruk. Kjose, Eikedalen og Oklungen tre holdeplasser som betjenes ved behov, legges ned når den nye banen åpnes.  

Bedrer togtilbudet
Med en redusert reisetid på over 20 minutter vil en ny og moderne jernbane mellom Larvik og Porsgrunn sikre folkerike Grenland/nedre Telemark et effektivt og miljøvennlig transporttilbud til Vestfold og Oslo-området. Banen vil også være viktig infrastruktur for godstransport mellom havnene i Larvik og Grenland, og sikre rask tilbringertjeneste til Torp flyplass som er i sterk vekst. 

Fakta om prosjektet
  • 22,5 km dobbeltspor
  • Kostnad 7,2 mrd
  • 7 tunneler 
  • 10 bruer
  • Tilrettelegges for hastighteter opp mot 250 km/t
  • Fjerner 30 planoverganger
  • Gir økt kapasitet
  • Reduserer reisetiden med over 20 minutter
  • Byggestart høst 2012
  • Ferdig høsten 2018